ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

Тема. Навчання письма в історичному аспекті. Завдання навчання каліграфічного письма та програмні вимоги до нього. Підготовчі вправи з письма в добукварний період.

Мета: дати студентам необхідні знання з цього курсу і навички правильного і розбірливого, красивого і грамотного письма. Враховувати індивідуальні особливості кожного студента, залучати до продуктивної праці. Виявити їхні хиби у почерку, встановити й усунути причини, що породжують ці хиби. Розвивати вміння запобігати помилкам, що псують почерк. Виховувати охайність, інтерес до предмета.

Методи: практичні, наочні, словесні.

Студенти повинні знати:

-   процес виникнення письма;

-   знаряддя письма;

-   походження сучасного українського алфавіту;

-   методику написання елементів букв.

Студенти повинні вміти:

-   розрізняти піктографічне, ієрогліфічне, клинописне, ієратичне, демотичне письмо;

-   підбирати вправи для письма в підготовчий період;

-   правильно писати елементи букв;

-   знаходити помилки у власному почерку.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

 

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Процес виникнення письма.

2.     Піктографія. Ідеографічне письмо (китайське, японське, корейське). Єгипетське письмо (піктографічне, ієрогліфічне, клинописне, ієратичне, демотичне).

3.     Звукове письмо. Слов’янський алфавіт. Види алфавітів – глаголиця і кирилиця. Давньоруське письмо (устав, півустав). Гражданський шрифт.

4.     Підготовчі вправи з письма в добукварний період.

5.     Методика написання елементів букв (основних і додаткових).

ІІ. Практична робота

Завдання 1

У зошиті з графічною сіткою № 3 намалювати декілька простих форм, заштрихувати їх.

Завдання 2

Письмо точок, рівних і похилих паличок у зошиті з графічною сіткою № 3.

Завдання 3

Написання по 1 – 2 рядки основних і додаткових елементів букв у зошитах з графічною сіткою № 1.

Основні елементи великих і малих літер:

1.     ____ – довга і коротка пряма похила лінія;

2.     ____ – довга і коротка пряма похила лінія із заокругленням внизу вправо;

3.     ____ – довга і коротка пряма похила лінія із заокругленням вгорі ліворуч;

4.     ____ – довга і коротка пряма похила лінія із заокругленням внизу праворуч, вгорі – ліворуч;

5.     ____ – довга пряма похила лінія із петлею внизу ліворуч;

6.     ____ – довга пряма похила лінія із петлею вгорі праворуч;

7.     ____ – великий і малий лівий півовал;

8.     ____ – великий і малий правий півовал;

9.     ____ – великий і малий лівий овал;

10. ____ – великий і малий правий овал;

11. ____ – горизонтальна лінія;

12. ____ – довга пряма похила лінія із заокругленням ліворуч;

13. ____ – довга пряма похила лінія із лежачою петлею внизу ліворуч;

14. ____ – довга і коротка пряма похила лінія зі штрихом вгорі ліворуч, внизу – праворуч;

15. ____ – горизонтальна лінія із заокругленням ліворуч вниз.

ІІІ. Пізнавальні сюжети

Чотири тисячі років тому Єгипет завоювало кочове плем’я гіксосів, яке напало на країну з Аравії. Воно відібрало з багатьох єгипетських ієрогліфів – картинок два десятки, які перетворило на букви. Замість букви А гіксоси зображували голову бика, оскільки на їхній мові бик – «алеф»; замість Б – будинок, який по-їхньому називається «бет»; замість Р – голову коня, оскільки в них вона – «реш».

ІV. Запитання для самоконтролю

1.     Що таке каліграфія?

2.     Що таке письмо?

3.     Які види письма існували в давньому минулому?

4.     Від якого алфавіту бере початок давньоруське письмо?

5.     Хто запровадив гражданський шрифт?

6.     Коли було проведено реформи каліграфічного шрифту у наші часи? З якою метою?

7.     Як довго триває добукварний період?

8.     Які вміння розвиваються у шестиліток?

9.     Назвіть види підготовчих вправ до письма.

10. Перерахуйте основні елементи великих і малих літер.

 


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2

Тема. Методи навчання каліграфічного письма. Вироблення навичок каліграфічного письма у дітей 1 класу. Підготовчі вправи з письма в добукварний період.

Мета: дати майбутнім вчителям знання, необхідні для навчання школярів каліграфічного письма. Познайомити з різними методами каліграфічного письма. Готувати студентів до методичної доцільної побудови уроків письма під час навчання грамоти. Розвивати пам’ять, уяву, вміння аналізувати і синтезувати. Виховувати грамотність, охайність, самостійність, активність під час заняття.

Методи: словесно – ілюстративні, практичні.

Студенти повинні знати:

-   методи навчання каліграфічного письма;

-   розліновку зошитів (нумерацію графічних сіток);

-   методику написання елементів букв.

Студенти повинні вміти:

-   розрізняти методи навчання каліграфічного письма;

-   підбирати вправи для письма в підготовчий період;

-   правильно писати елементи букв;

-   знаходити помилки у власному почерку;

-   коментувати написання елементів букв.

Література: № 3, № 4, № 6, № 10, № 11, № 14

 

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Рішення Колегії міністерства освіти і науки України від 18 липня 2003 року. Протокол № 8/2 – 19 «Про розроблення єдиних зразків каліграфічного письма цифр, українських і російських букв та їх з’єднань».

2.     Історико – критичний огляд методів навчання каліграфії: лінійний, тактовий (ритмічний), копіювальний, генетичний методи.

3.     Підготовчі вправи з письма в добукварний період. Методика написання елементів букв (основних і додаткових).

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Заштрихувати геометричні фігури відповідно до зразка у «Прописах».

Завдання 2

Написати основні елементи великих і малих літер (по одному рядку кожний елемент).

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Додаткові елементи великих і малих літер:

1.     ___ – короткий поєднувальний штрих;

2.     ___ – крапка (над літерою і);

3.     ___ – дві крапки (над літерою ї);

4.     ___ – мала петля (ц, щ);

5.     ___ – початковий елемент малої літери ч;

6.     ___ – коротка дугоподібна лінія або другий елемент літери ґ;

7.     ___ – великий горизонтальний півовал або другий елемент великої букви Р

Завдання 2

Основні елементи цифр:

1.     ___ – коротка і довга пряма похила лінія;

2.     ___ – правий і лівий (малий і великий) півовали;

3.     ___ – малий (правий і лівий) і великий овали;

4.     ___ – горизонтальна хвиляста лінія;

5.     ___ – коротка горизонтальна лінія;

6.     ___ – дугоподібна лінія.

ІV. Пізнавальні сюжети

Красне письмо за всіх часів й у всіх народів вважалося необхідним складником культури. Відтоді, як винайшли письмо, люди прагнули оволодіти ним досконало. У давніх державах – Шумері, Єгипті – навіть влаштовувалися конкурси каліграфів! Найшановніша професія давніх єгиптян – професія писаря. А ось що читаємо в документі тих далеких часів: «Щодо письма, то для знавців корисніше воно за будь – яку посаду. Солодше воно, ніж хліб і напої, ніж одяг.»

V. Запитання для самоконтролю

1.     За якими методами проводиться навчання каліграфічного письма в початковій школі?

2.     У чому сутність лінійного методу?

3.     Що таке тактовий (ритмічний) метод?

4.     Які особливості генетичного методу? Чим він відрізняється від аналітико – синтетичного?

5.     У яких випадках використовується копіювальний метод?

6.     Назвіть види підготовчих вправ до письма.

7.     Перерахуйте додаткові елементи великих і малих букв.

8.     Які основні елементи написання цифр?

 


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №3

Тема. Умови навчання каліграфічного письма. Вироблення навичок каліграфічного письма у дітей 1 класу. Письмо в букварний період. Письмо рядкових букв І групи.

Мета: познайомити студентів з умовами навчання каліграфічного письма дітей 1 класу. Дати необхідні знання й навички правильного, розбірливого і красивого письма. Розвивати правильне писемне мовлення в єдності з розвитком мислення; уміння аналізувати, пояснювати. Формувати культуру писемного мовлення. Виховувати акуратність, дисциплінованість, самостійність.

Методи: словесно – ілюстративні, практичні.

Студенти повинні знати:

-   умови навчання каліграфічного письма;

-   термін тривання букварного періоду;

-   які літери відносяться до І групи.

Студенти повинні вміти:

-   дотримуватися умов навчання письма;

-   писати малі букви І групи;

-   коментувати написання кожної літери;

-   вчити дітей правильно і розбірливо писати.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

 

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Умови навчання каліграфічного письма: правила посадки під час письма, уміння правильно тримати ручку, розташування зошита під час письма.

2.     Письмо малих букв І групи: і, ї, и, й, ц, ш, щ, л, м, я. Прийоми тактування. Прищеплення сталої навички правильно тримати ручку.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати додаткові елементи великих і малих літер (по одному рядку кожний елемент).

Завдання 2

Написати основні елементи цифр (по одному рядку кожний елемент).

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо малих букв І групи:

і – складається з двох елементів: короткої прямої похилої лінії із заокругленням внизу праворуч і крапки.

Починати писати рядкову букву і слід від верхньої рядкової лінії. Ведемо коротку похилу лінію вниз, а біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо і закінчуємо писати на середині рядка. Крапку не з’єднуємо з першим елементом букви і пишемо над верхньою рядковою лінією (1,5мм).

Пишеться під такт: раз-і-два.

ї – складається з двох елементів: короткої прямої похилої лінії із заокругленням внизу праворуч і двох крапок.

Зразок написання цієї літери такий самий як і літери і. Тільки дві крапки ставимо над верхньою рядковою лінією над першим елементом зліва і справа.

Писати можна під такий рахунок: раз-і-два-три.

и – складається з двох коротких прямих похилих ліній із заокругленням внизу праворуч.

Починати писати малу букву и слід від верхньої рядкової лінії. Ведемо коротку похилу лінію вниз, біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо, торкаючись її, і ведемо вгору до верхньої рядкової лінії. Потім, не відриваючи руки, ведемо ще одну коротку похилу лінію вниз і заокруглюємо її біля нижньої рядкової лінії.

Пишеться під рахунок: раз-і-два-і.

й – складається з двох коротких прямих похилих ліній із заокругленням внизу праворуч і короткої горизонтальної дугоподібної лінії.

Зразок написання цієї літери такий самий як і літери и. Тільки коротка горизонтальна вигнута лінія пишеться між двома елементами над верхньою рядковою лінією (1,5мм).

Під рахунок: раз-і-два-і-три.

ц – складається з трьох елементів: двох коротких прямих похилих ліній із заокругленням внизу праворуч і малої петлі.

Зразок написання цієї літери такий самий як і літери и, але заокруглення в останньому елементі вужче, тому що далі робимо петлю. А пишеться вона так: не відриваючи руки від останнього елемента, ведемо вниз пряму похилу лінію, трохи нижче від нижньої рядкової лінії заокруглюємо ліворуч на петлю і перетинаємо пряму похилу лінію на нижній рядковій лінії (довжина петлі 2мм).

Пишемо під такт: раз-і-два-і-три-і.

Завдання 2

Написання складів із цими літерами: ий, ій, ці,їй, иц, її.

ІV. Пізнавальні сюжети

Китайці мали понад сто орнаментальних стилів письма. І назви їхні теж були поетичними: коштовне каміння, письмо зірок, письмо хмаринок, письмо драконів, письмо птахів, письмо дзвіночків і ваз... Ієрогліфи мали вигляд листочків, маленьких дракончиків і навіть складалися з намальованих дрібнесеньких черепах.

V. Запитання для самоконтролю

1.     Від чого залежить успішне формування графічних навичок молодших школярів?

2.     Чому письмо вважається складним психофізіологічним процесом?

3.     Назвіть умови психолого – педагогічного характеру, які залежать від стану викладання каліграфії у школі.

4.     Які вам відомі умови гігієнічного характеру?

5.     Розкажіть про позу учня під час письма.

6.     Як треба утримувати ручку під час письма?

7.     Яким повинно бути положення зошита?


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №4

Тема. Письмове приладдя. Письмо в букварний період. Письмо рядкових букв І групи.

Мета: познайомити майбутніх вчителів з письмовим приладдям, яке використовується у школі. Формувати культуру писемного мовлення, правильне висловлення думки за допомогою графічних знаків – літер. Давати зразки правильного письма на дошці, в зошитах студентів. Виховувати активність, самостійність, охайність під час письма.

Методи: словесні, наочні, практичні.

Студенти повинні знати:

-   що відноситься до письмового приладдя;

-   як правильно використовувати це приладдя під час письма.

Студенти повинні вміти:

-   правильно писати букви І групи;

-   правильно поєднувати їх у складах;

-   показувати зразки написання літер «у повітрі»;

-   коментувати написане.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

 

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Письмове приладдя, яке використовується у школі:

а) ручка;

б) зошити;

в) крейда;

г) дошка.

2.     Письмо малих букв І групи: і, ї, и, й, ц, ш, щ, л, м, я. Прийоми тактування. Прищеплення сталої навички правильно тримати ручку.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати малі букви І групи (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати склади з цими буквами відповідно до норм написання.

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо малих букв І групи (продовження):

ш – складається з трьох коротких прямих похилих ліній із заокругленням внизу праворуч.

Зразок написання цієї літери такий самий як і літери и. Але рядкова буква ш складається з трьох однакових елементів.

Літера пишеться під такий рахунок: раз-і-два-і-три-і.

щ – складається з чотирьох елементів: трьох коротких прямих похилих ліній із заокругленням внизу праворуч і малої петлі.

Рядкова буква щ пишеться як рядкова буква ш, але заокруглення в останньому елементі вужче, тому що далі робимо петлю як у букві ц (довжина петлі 2мм).

Під рахунок: раз-і-два-і-три-і-чотири-і.

л – у складі малої літери виділяються передній плавний елемент і коротка пряма похила лінія із заокругленням внизу праворуч.

Починаємо писати рядкову букву л трішки вище від нижньої рядкової лінії (1,3мм), заокруглюємо вниз праворуч, торкаючись лінії, і ведемо похило вгору до верхньої рядкової лінії, не відриваючи руки, пишемо пряму похилу (спочатку ведемо по вже написаному із заокругленням внизу).

Під такт: раз-і-два-і.

м – складається з трьох елементів: переднього плавного і двох похилих ліній із заокругленням внизу праворуч.

Починати писати рядкову букву м слід як і букву л. Після того, як пряму похилу доведемо до нижньої рядкової лінії, робимо заокруглення і знову піднімаємося вгору до верхньої рядкової лінії. Потім, не відриваючи руки, ведемо похилу вниз, робимо біля нижньої лінії заокруглення і закінчуємо писати на середині рядка.

Пишемо під рахунок так: раз-і-два-і-три-і.

я – рядкова буква я складається із заокруглення з похилою лінією, що переходить у малий овал, і прямої похилої лінії із заокругленням внизу.

Пишеться буква безвідривно. Спочатку пишемо заокруглення з похилою лінією, як у буквах л, м, але не доводимо до верхньої рядкової, а, заокруглюючи під нею ліворуч, описуємо овал на половину висоти рядка. Далі ведемо вгору до верхньої рядкової лінії і, не відриваючи руки, пишемо пряму похилу лінію із заокругленням унизу праворуч.

Буква пишеться під такт: раз-і-два-і-три-і.

Завдання 2

Написання складів і слів з цими літерами: ши, щі, ля, ям, цій, лий, їш.

ІV. Пізнавальні сюжети

Найлегше вправлятися в каліграфії було, напевне, давньому населенню Британських островів – кельтам. Їхній алфавіт (нині вже забутий) досить одноманітний: голосні звуки позначалися крапками, приголосні – прямими або похилими рисками.

V. Запитання для самоконтролю

1.     Що відноситься до письмового приладдя?

2.     Які гігієнічні вимоги до використання ручок?

3.     Яким повинно бути письмо в зошитах у 1 класі?

4.     Якою повинна бути крейда, що нею було добре писати на дошці?

5.     Які вимоги ставляться до шкільної дошки?

6.     Які літери відносяться до І групи? Що в них спільного?

 


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №5

Тема. Наочність з каліграфії. Письмо в букварний період. Письмо рядкових букв ІІ групи.

Мета: познайомити студентів з наочністю, яка використовується на уроках навчання грамоти. Формувати культуру писемного мовлення, охайне, чисте, відповідно до мовних норм, каліграфічних та естетичних правил, письмо. Вимагати уважного ставлення до оформлення письмових робіт. Сприяти виробленню в студентів старанності, відповідальності.

Методи: словесно – ілюстративні, практичні.

Студенти повинні знати:

-   які види наочності використовуються під час письма;

-   з якою метою вона використовується в початкових класах.

Студенти повинні вміти:

-   писати правильно літери ІІ групи;

-   поєднувати їх у складах і словах;

-   використовувати прийом тактування;

-   запобігати помилкам дітей під час письма.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

 

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Використання наочності під час письма:

а) зошита з друкованою основою;

б) плакатів «Правильно сиди під час письма», «Пиши красиво і правильно»;

в) демонстраційного матеріалу з написання великих і малих букв та сполучень їх у словах.

2.     Методичні прийоми використання наочних посібників на уроках з каліграфії.

3.     Мета застосування наочності для дітей – шестирічок (у 1 класі).

4.     Застосування наочності в наступних класах під час каліграфічного письма.

5.     Методика написання букв ІІ групи: г, п, т, р, н, ґ. Письмо під такт. Прийоми запобігання і виправлення каліграфічних помилок.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати малі букви І групи (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати склади з цими буквами відповідно до норм написання.

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо рядкових букв ІІ групи

г – складається з короткої прямої похилої лінії із заокругленням вгорі ліворуч, внизу – праворуч.

Рядкову букву г починаємо писати нижче від верхньої рядкової лінії, ведемо вгору, торкаючись її, заокруглюємо і пишемо пряму похилу лінію до нижньої рядкової, де знову заокруглюємо вправо і доводимо до середини рядка.

Літеру можна писати під такий рахунок: і-раз-і.

п – складається з двох елементів: короткої прямої похилої лінії і короткої прямої похилої лінії із заокругленням вгорі ліворуч, внизу – праворуч.

Починаємо писати від верхньої рядкової лінії, ведемо вниз пряму похилу лінію, потім, трішки вище від середини написаної лінії, починаємо другий елемент, ведемо до верхньої рядкової лінії похилу, яку заокруглюємо праворуч, пишемо другу пряму похилу лінію, яка на нижній рядковій лінії знову заокруглюється праворуч і закінчується на середині рядка.

Пишемо під рахунок так: раз-і-два-і.

т – складається з трьох елементів: короткої прямої похилої лінії, короткої прямої похилої лінії із заокругленням вгорі ліворуч і короткої прямої похилої лінії із заокругленням вгорі ліворуч, внизу – праворуч.

Перший і другий елементи пишуться як у букви п, тільки другий елемент закінчується на нижній рядковій лінії. Третій елемент починається трохи нижче від середини другого і ведеться теж до верхньої рядкової, де заокруглюється, переходячи в пряму похилу, яка, торкаючись нижньої рядкової лінії, заокруглюється праворуч і закінчується на середині рядка.

Під такт рахуємо: раз-і-два-і-три-і.

р – має у своєму складі два елементи: довгу пряму похилу лінію і коротку пряму похилу лінію із заокругленням вгорі ліворуч, внизу – праворуч.

Написання рядкової букви р починаємо з верхньої рядкової лінії прямою похилою і ведемо до нижньої міжрядкової. Другий елемент починається, як у рядкової букви п, – закріплюється під верхньою рядковою лінією, ведеться до неї, заокруглюється і переходить у пряму похилу, яка на нижній рядковій лінії заокруглюється праворуч.

Пишемо під рахунок так: раз-і-два-і.

н – складається з трьох елементів: короткої прямої похилої лінії, короткої горизонтальної лінії і короткої прямої похилої лінії із заокругленням внизу праворуч.

Написання цієї літери починаємо прямою похилою від верхньої до нижньої рядкової лінії. Від середини першого елемента праворуч проводиться невелика, також пряма горизонтальна лінія (2мм). Третій елемент починається від верхньої рядкової лінії, теж прямою, яка заокруглюється на нижній рядковій лінії вправо і ведеться до середини рядка.

Пишемо літеру під такт: раз-і-два-і.

ґ – рядкова рукописна буква складається з двох елементів: похилої лінії із заокругленням внизу ліворуч і вигнутого елемента.

Починати писати літеру слід трохи вище від нижньої рядкової лінії і вести вниз, торкаючись її, потім піднімати похило, не відриваючи руки, до верхньої рядкової лінії, на цій лінії трішечки заокруглити вправо «човником».

Пишеться під рахунок: раз-і-два.

Завдання 2

Написання складів і слів з цими літерами: ни, ін, ня, ян, пр, ґр, ги, ґи, ря, ят, іт, млин, мир, липи, тин.

ІV. Запитання для самоконтролю

1.     Яка наочність використовується під час письма на уроках навчання грамоти?

2.     З якою метою для дітей – шестирічок треба обов’язково використовувати наочність?

3.     На яких етапах уроку вона використовується?

4.     Розкажіть про методичні прийоми використання наочних посібників на уроках з каліграфії.


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №6

Тема. Робота вчителя й учня біля класної дошки. Техніка письма. Письмо в букварний період. Письмо рядкових букв ІІІ групи.

Мета: познайомити зі зразками написання літер вчителем на дошці. Вчити коментувати написання букви та поєднання її з іншими буквами. Формувати навички грамотного, каліграфічного письма, чіткого і правильного почерку. Виправляти правописні, граматичні та мовні помилки. Сприяти виробленню акуратності, дисциплінованості, витримки.

Методи: словесні, наочні, практичні

Студенти повинні знати:

-   умови підготовки дошки до письма;

-   правила письма на дошці;

-   специфіку роботи вчителя біля дошки.

Студенти повинні вміти:

-   правильно писати літери ІІІ групи;

-   поєднувати їх у словах і складах;

-   коментувати написання кожної літери;

-   правильно стояти біля дошки.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

 

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Зразки написання літер вчителем на класній дошці.

2.     Умови підготовки до письма на дошці.

3.     Правила письма на дошці вчителем.

4.     Специфіка роботи вчителя й учня біля класної дошки.

5.     Методика навчання учнів писати в зошитах і на дошці рядкові букви ІІІ групи: о, а, б, ю, ф. Письмо під такт. Письмо складів і слів з цими буквами.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати рядкові букви ІІ групи (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати склади та слова з цими літерами відповідно до норм написання.

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо рядкових букв ІІІ групи

о – один елемент – овал.

Письмо рядкової букви о починається трохи нижче від верхньої рядкової лінії, ведеться вгору до лінії, заокруглюючись ліворуч, потім униз, теж заокруглюючись. На нижній рядковій лінії заокруглюємо праворуч і ведемо вгору до початку написання букви.

Під такт: і-раз-і.

а – складається з двох елементів: малого лівого овалу і короткої прямої похилої лінії із заокругленням внизу праворуч.

Починаємо писати її як літеру о. Після того, як довели до початку овалу, продовжуємо похилу до верхньої рядкової лінії, потім від верхньої рядкової лінії, торкаючись овалу, ведемо вниз пряму похилу лінію, яку на нижній рядковій лінії заокруглюємо праворуч і закінчуємо посередині рядка.

Пишемо під рахунок: і-раз-і-два-і.

б – складається з двох елементів: малого лівого овалу і довгої прямої похилої лінії, плавно загнутої вгорі праворуч.

Рядкову букву б починаємо писати як рядкову а, похилу, яку довели до верхньої рядкової лінії, продовжуємо писати до міжрядкової лінії і, плавно повертаючи праворуч, закінчуємо горизонтальною лінією.

Пишеться під рахунок: і-раз-і-два.

ю – складається з трьох елементів: короткої прямої похилої лінії, короткої горизонтальної лінії і малого правого овалу.

Перший елемент рядкової букви ю – пряма похила лінія, яку проводимо від верхньої рядкової лінії до нижньої. Другий елемент – коротенька пряма лінія (2мм), як у рядкової букви н. Третій елемент – похилий овал (пишемо як букву о).

Рахуємо так: раз-і-і-два-і.

ф – рядкова буква ф складається з двох овалів (лівого і правого) і прямої лінії.

Писати її починаємо з лівого овалу, як рядкову букву а, після того, як довели до верхньої рядкової лінії, не відриваючи руки, проводимо вниз пряму похилу подовжену лінію до міжрядкової лінії. Потім вище середини робочого рядка починаємо писати другий овал. На верхній робочій лінії заокруглюємо його праворуч і, поступово заокруглюючи, доводимо до нижньої рядкової лінії. Внизу заокруглюємо ліворуч і ведемо до початку написання другого овалу.

Під такт літера пишеться: і-раз-і-два-і-три-і.

Завдання 2

Написання складів і слів з цими літерами: оф, фа, лю, юм, ам, аг, оґ, ію, баба, мама, тато, лимон, лопата, гриб, нам.

ІV. Пізнавальні сюжети

Художник Далекого Сходу навіть природу сприймає через каліграфію. Ось як він радить малювати дику сливу: «Суцвіття схоже на графічний малюнок ієрогліфа “пінь”, гілки, що перехрещуються, нагадують ієрогліф “по”, перехрещені дерева подібні до ієрогліфа “я”, а верхівки із зав’яззю пишуться як ієрогліф “сяо”».

V. Запитання для самоконтролю

1.     Яким повинен бути зразок написання вчителем літери на дошці?

2.     Як треба підготувати дошку до письма на ній?

3.     Назвіть методичні правила письма на дошці.

4.     У чому полягає специфіка роботи вчителя й учня біля дошки?


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7

Тема. Якість і специфіка написання букв. Техніка письма. Письмо в букварний період. Письмо рядкових літер ІV групи.

Мета: розглянути зошити з друкованою основою, принцип їх побудови. Познайомити студентів з нормами правильного каліграфічного письма. Дотримуватися правил ведення зошитів. Розвивати практичні навички побудови синтаксичних конструкцій. Виховувати охайність, увагу.

Методи: словесно – ілюстративні, практичні

Студенти повинні знати:

-   норми правильного каліграфічного письма;

-   принципи побудови зошитів з друкованою основою.

Студенти повинні вміти:

-   виправляти недоліки у своєму письмі;

-   писати букви ІV групи;

-   правильно поєднувати ці літери з іншими у складах і словах;

-   дотримуватися норм каліграфічного письма.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

 

Хід практичного  заняття

І. Теоретичний блок

1.     Зошити для уроків навчання грамоти з друкованою основою.

2.     Зошити для письма і розвитку мовлення.

3.     Норми правильного каліграфічного письма.

4.     Недоліки каліграфічного безвідривного письма.

5.     Методика навчання учнів писати в зошитах і на дошці малі букви ІV групи: с, є, х, ж, е. Дотримання правильного написання елементів букв та їх з’єднань.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати рядкові букви ІІІ групи (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати склади та слова з цими літерами відповідно до норм написання.

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо рядкових букв ІV групи

с – складається з малого лівого півовалу.

Починати писати рядкову букву с слід трохи нижче від верхньої рядкової лінії, ведемо до верхньої лінії, заокруглюємо ліворуч, і ведемо, заокруглюючись, до нижньої рядкової лінії, де знову заокруглюємо праворуч і закінчуємо на середині рядка.

Пишеться під рахунок: і-раз-і.

є – складається з двох елементів: малого лівого півовалу і короткої горизонтальної лінії.

Письмо букви є подібне до написання букви с. Є – це також півовал. Від середини написаного лівого півовалу пишемо коротку горизонтальну лінію (довжина 2мм).

Літера є пишеться під такий рахунок: і-раз-і-два.

х – рядкова літера х складається з правого й лівого півовалів, що торкаються один одного.

Пишуться ці елементи з відривом пера. Спочатку пишемо правий півовал, а потім лівий.

Під такт букву можна писати: і-раз-і-і-два-і.

ж – складається з трьох елементів: малого правого півовалу, короткої прямої похилої лінії зі штрихом вгорі ліворуч, внизу – праворуч і малого лівого півовалу.

Рядкова буква ж починається з правого півовалу. Трохи нижче середини цього елемента ведемо пряму похилу вгору до верхньої рядкової лінії, не відриваючи руки, проводимо вниз, до нижньої рядкової лінії, пряму похилу, потім знову, не відриваючи руки, пишемо похилу лінію, яку не доводимо до верхньої рядкової. Відступивши, пишемо третій елемент, схожий на букву с, який торкається другого елемента.

Під такт: і-раз-і-і-два-і-і-три-і.

е – складається з двох елементів: правого заокруглення і малого лівого півовалу.

Петля рядкової букви е не виходить за межі рядка. Починається вона писатись трохи нижче від середини рядка, ведеться вправо вгору, заокруглюється біля верхньої рядкової лінії вліво і ведеться півовалом вниз до нижньої рядкової лінії, де знову заокруглюється праворуч і закінчується на середині рядка.

Пишеться під рахунок: і-раз-і.

Завдання 2

Написання складів і слів з цими літерами: ха, ах, жи, ож, сл, са, син, сир, сом, сім, ніс, лосі, сіно, місто, ананас, пластилін.

ІV. Пізнавальні сюжети

Перш ніж сісти за роботу, художник – каліграф має внутрішньо підготуватися. Успішному письму сприяють п’ять умов: внутрішня гармонія, прислуховування до власної душі, свіже повітря, добре дібрані папір і туш, непереборне бажання писати.

V. Запитання для самоконтролю

1.     Яке письмо вважається правильним?

2.     Де подані зразки правильного написання букв і цифр?

3.     У чому полягає специфіка каліграфічного письма?

4.     Яким нормам повинно відповідати правильне каліграфічне письмо?


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №8

Тема. Особливості самостійної роботи учнів під час навчання письму. Порядок ведення і перевірки зошитів. Письмо в букварний період. Письмо рукописних букв V та VІ груп.

Мета: познайомити з особливостями самостійної роботи учнів під час письма. Довести до відома студентів нові зразки підписування зошитів та правила виправлення помилок. Формувати технічні навички письма – вміння користуватися правильним способом письма. Розвивати творчі здібності, активність. Виховувати працелюбність.

Методи: словесні, наочні, практичні

Студенти повинні знати:

-   про порядок ведення і перевірки зошитів;

-   обсяг завдань, що задається додому.

Студенти повинні вміти:

-   писати літери V та VІ груп;

-   з’єднувати ці букви у словах і словосполученнях;

-   виправляти всі види помилок в зошитах учнів.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Види завдань на уроках навчання грамоти для самостійного виконання.

2.     Відсутність домашніх завдань для учнів 1 класу у зв’язку з запобіганням перевантаження школярів.

3.     Порядок ведення учнівських зошитів: обкладинка зошита, письмо в зошитах, перевірка зошитів, оцінювання зошитів (3 – 4 клас).

4.     Методика навчання учнів писати в зошитах і на дошці малі букви V групи: у, з, д, в та малі букви VІ групи: ь, ч, к та рос. ъ. Письмо під такт. Письмо складів і слів з цими буквами.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати рядкові букви ІV групи (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати склади та слова з цими літерами відповідно до норм написання.

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо рядкових букв V та VІ груп

у - рядкова буква у складається з короткої прямої лінії, що заокруглюється внизу праворуч і довгої похилої лінії з петлею.

Починаємо писати від верхньої рядкової лінії похилу, доводимо її до нижньої рядкової лінії, заокруглюємо біля неї вправо і ведемо вгору до верхньої рядкової лінії, потім, не відриваючи руки, проводимо довгу пряму похилу вниз до міжрядкової лінії, де вона переходить у петлю, перетинає похилу на нижній рядковій лінії і закінчується на середині рядка.

Під рахунок: раз-і-два-і.

з – має у своєму складі малий правий півовал і довгу пряму похилу лінію із петлею внизу ліворуч.

Рядкову букву з починаємо писати трішки нижче верхньої лінії, ведемо вгору до неї, заокруглюємо праворуч, потім униз і ліворуч, трохи не доводячи до нижньої лінії (1мм), рухом праворуч і вниз описуємо нижній півовал, який, торкнувшись міжрядкової лінії, переходить у петлю. Вона перетинає півовал на нижній рядковій лінії.

Пишеться під рахунок: і-раз-і-два-і.

д – складається з малого лівого овалу і довгої прямої похилої лінії з петлею.

Рядкову літеру д починаємо писати як а, після того, як похилу довели до верхньої лінії, ведемо її вниз до міжрядкової лінії, заокруглюємо на петлю, перетинаємо похилу на нижній рядковій лінії і закінчуємо на середині рядка.

Письмо виконується під такт: і-раз-і-два-і.

в – складається з довгої похилої лінії з петлею вгорі і малого правого овалу.

Починаємо писати рядкову в трохи нижче верхньої рядкової лінії, ведемо з нахилом угору, заокруглюємо вліво на міжрядковій лінії і ведемо пряму похилу вниз, яку заокруглюємо на нижній рядковій лінії на овал, закінчуємо писати там, де починали.

Рахувати потрібно так: і-раз-і-два.

ч – починаємо писати рядкову букву ч трішки нижче від верхньої рядкової лінії невеличкою рисочкою, яку доводимо до верхньої рядкової. Звідти, не відриваючи руки, проводимо невеличку вигнуту лінію, яка закінчується на верхній рядковій лінії. Далі, не відриваючи руки, ведемо похилу вниз до нижньої рядкової лінії, де й заокруглюємо її праворуч.

Літеру пишеться під такий рахунок: і-і-раз-і.

к – рядкова буква к складається з трьох елементів: прямої і двох кривих ліній.

Перший елемент – пряму похилу починаємо писати від верхньої рядкової лінії до нижньої. Другий елемент – крива лінія, яка починається трохи нижче верхньої рядкової лінії, заокруглюється ліворуч, торкаючись її, і ведеться вниз похило, потім вліво до середини першого елемента. Третій елемент починаємо писати від того місця, де робив відхилення вліво другий елемент, заокруглюємо і ведемо вниз пряму похилу, яка на нижній рядковій лінії заокруглюється вправо і закінчується майже на середині рядка.

Пишеться під рахунок: раз-і-два-і-три-і.

ь – написання ь має дві форми: в кінці слова – закрита; з буквами, які починаємо писати від верхньої лінії рядка або трішечки нижче, поєднується за допомогою вигнутої лінії. Починаємо писати букву від верхньої рядкової лінії, ведемо пряму похилу вниз. На нижній рядковій лінії заокруглюємо вправо і пишемо півовал, який на чверть не дістає до верхньої рядкової лінії.

Під такт: раз-і-два.

Завдання 2

Написання складів і слів з цими літерами: ньк, дь, автобус, школа, зозуля, сонечко, клоун, коза, качка, курчата, корова, трамвай, півник, озеро, їжак, веселка, акула, телевізор, дзеркало, листя падає, квіти ростуть, мій брат.

ІV. Запитання для самоконтролю

1.     Чому в 1 класі дітям – шестирічкам не задають домашніх завдань?

2.     Які особливості самостійної роботи учнів?

3.     Чому учнівський зошит вважається дзеркалом, у якому виявляється ставлення учня до навчання?

4.     Які вимоги до ведення зошита?

5.     Яким повинне бути письмо учня в зошиті?

6.     Як учитель повинен здійснювати перевірку зошитів?


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №9

Тема. Порушення у письмі першокласників та шляхи їх подолання. Письмо в букварний період. Письмо великих букв І групи.

Мета: розглянути найпоширеніші порушення, які зустрічаються у письмі першокласників, пам’ятаючи, що вони значною мірою залежать від роботи вчителя. Вчити сумлінному ставленню до роботи. Формувати графічні навички письма – вміння правильно зображувати букви та їх поєднання. Виховувати активність, уникання формалізму в роботі.

Методи: словесно – ілюстративні, практичні

Студенти повинні знати:

-   про найхарактерніші порушення у письмі першокласників;

-   завдання, які ставляться перед учителем у цей період.

Студенти повинні вміти:

-   писати великі літери І групи;

-   писати речення з цими буквами;

-   знаходити порушення у дітей під час письма;

-   попереджати порушення у письмі дітей.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

 

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Найхарактерніші порушення у письмі першокласників:

– «перевертання» елемента, букви або цифри;

– «дзеркальне» зображення букв і цифр;

– напрям написання (не зверху донизу, а навпаки);

– пропуски елементів, їх деформація;

– неправильне розміщення букв у сітці зошита;

– помилки у поєднанні букв між собою.

2.     Причини таких порушень в учнів 1-го класу.

3.     Вимоги до роботи вчителя у цей період.

4.     Методика написання великих букв І групи: Й, Ш, Щ, Ц, Ч. Письмо під такт. Прийоми запобігання і виправлення каліграфічних помилок.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати рядкові букви V та VІ груп (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати склади та слова з цими літерами відповідно до норм написання.

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо великих букв І групи

Й – велика буква Й складається з трьох елементів: довгої прямої похилої лінії із заокругленням вгорі ліворуч, внизу – праворуч, довгої прямої похилої лінії із заокругленням внизу праворуч і короткої горизонтальної вигнутої лінії.

Перший починаємо писати трохи нижче верхньої міжрядкової лінії, ведемо, заокруглюючи праворуч, угору до верхньої лінії, від неї ведемо вниз до нижньої рядкової пряму похилу, де заокруглюємо її праворуч і продовжуємо до верхньої рядкової. Відриваємо руку і починаємо писати другий елемент від верхньої міжрядкової лінії – пряму похилу. Вона поєднується на верхній рядковій з першим елементом і продовжується далі до нижньої рядкової лінії, де заокруглюється праворуч і закінчується на середині рядка. Потім пишеться останній елемент, як і у рядкової й.

Пишемо під такт: і-раз-і-два-і-три.

Ш – велика буква Ш складається з трьох елементів. Пишемо її так, як велику букву Й, але третім елементом буде ще одна пряма похила лінія із заокругленням праворуч до середини рядка.

Пишеться буква під рахунок: і-раз-і-два-і-три-і.

Щ – велика літера Щ пишеться, як велика Ш, але її останнє заокруглення вужче, і пишеться воно, не відриваючи руки, з петлею вниз.

Пишемо під такт: і-раз-і-два-і-три-і-чотири-і.

Ц – перший і другий елементи великої букви Ц пишуться подібно до елементів великої Й, а третій являє собою петлю, як і в рядковій букві ц.

Під такт: і-раз-і-два-і-три-і.

Ч – велика Ч має у своєму складі два елементи. Один із них – похила лінія із заокругленням вгорі та внизу, другий – подовжена пряма, заокруглена внизу.

Починаємо писати літеру нижче верхньої міжрядкової, ведемо вгору, заокруглюємо праворуч, торкаючись міжрядкової лінії, і пишемо пряму похилу до верхньої рядкової. Тут заокруглюємо праворуч і піднімаємось угору до міжрядкової. Не відриваючи руки, ведемо похилу подовжену лінію вниз до нижньої рядкової, де заокруглюємо праворуч і закінчуємо на середині рядка.

Літера пишеться під рахунок: і-раз-і-два-і.

Завдання 2

Написання речень з цими літерами:

Йосип – тракторист. Чорне море.

Циркова вистава почалася.

Читати – багато знати.

Шевченко – геніальний поет.

Щуку бояться карасі та лящі.

ІV. Пізнавальні сюжети

У XVІІІ столітті заняття з каліграфії проводилися так: наставник писав олівцем у зошиті учнів букви, а діти їх наводили чорнилом. Таке навчання забирало багато часу і в учителя, і в учнів, до того ж, діти не засвоювали правил написання літер, а коли опинялися біля дошки, ледве могли впоратися із самостійним письмом.

V. Запитання для самоконтролю

1.     Які найхарактерніші порушення у письмі першокласників відмічають педагоги?

2.     Внаслідок чого вони виникають?

3.     Які головні задачі ставляться перед учителем у цей період?

4.     Який елемент є спільним для великих букв І групи?


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №10

Тема. «Про розроблення єдиних зразків каліграфічного письма цифр, українських і російських букв та їх з’єднань». Рішення Колегії міністерства освіти і науки України від 18 липня 2003 року. Протокол № 8/2 – 19. Письмо в букварний період. Письмо великих букв ІІ групи.

Мета: познайомити студентів з рішенням Колегії міністерства освіти і науки України. Формувати гігієнічні навички письма – правильно сидіти за партою, тримати зошит і ручку тощо. Розвивати усне й писемне мовлення в єдності з розвитком мислення. Виховувати акуратність, уважність.

Методи: наочні, словесні, практичні

Студенти повинні знати:

-   основні технічні характеристики форми рукописних букв;

-   основні технічні характеристики форми цифр.

Студенти повинні вміти:

-   орієнтуватися по лініях графічної сітки зошита № 1;

-   правильно писати великі літери ІІ групи;

-   писати речення з цими буквами;

-   дотримуватися певної відстані між словами.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     «Про розроблення єдиних зразків каліграфічного письма цифр, українських і російських букв та їх з’єднань»:

–       доповідна записка;

–       назви ліній графічної сітки зошита № 1;

–       написання великих букв;

–       написання рядкових букв;

–       написання цифр.

2.     Методика написання великих букв ІІ групи: І, Ї, Г, П, Т, Р, У, Ґ. Дотримання певної відстані між словами в реченні.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати великі букви І групи (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати самостійно речення з вивченими літерами.

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо великих букв ІІ групи

І – велика буква І складається з гострого елемента і подовженої похилої лінії із заокругленням унизу ліворуч. Починаємо писати літеру з гострого елемента трошки нижче від міжрядкової лінії, ведемо похило праворуч вгору до міжрядкової і, не відриваючи руки, пишемо вниз другий елемент – подовжену похилу, яку біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо ліворуч.

Пишеться буква під рахунок: і-раз-і.

Ї – велика буква Ї складається з гострого елемента і подовженої похилої лінії із заокругленням унизу ліворуч і двох крапок. Пишемо її як велику І, потім трохи вище міжрядкової лінії ставляться дві крапки над буквою.

Письмо під рахунок: і-раз-і-два-три.

Г – велика буква Г складається з подовженої похилої лінії із заокругленням унизу ліворуч і верхньої горизонтальної лінії з лівим заокругленням. Перший елемент починаємо писати з міжрядкової лінії, ведемо до нижньої рядкової, заокруглюємо ліворуч. Відриваємо руку і пишемо другий елемент – «шапочку».

Пишеться під рахунок: раз-і-і-два.

П – велика буква П у своєму складі має три прямі із заокругленнями. Перший елемент пишеться як у букви Г. Другий елемент такий, як і перший, тільки із заокругленням вправо, доводимо до середини рядка. Відриваємо руку і пишемо третій елемент – «шапочку», тобто, два перших елемента накриваємо третім.

Під такт: раз-і-два-і-і-три.

Т – велика буква Т складається з трьох прямих із заокругленнями і четвертого елемента – прямої похилої лінії. Перший елемент пишеться як у букви П. Відриваємо руку і пишемо другий елемент – пряму похилу лінію від міжрядкової лінії до нижньої рядкової. Третій елемент такий, як і перший, тільки із заокругленням вправо, доводимо його до середини рядка. Останній елемент ніби накриває три попередні.

Буква пишеться під рахунок: раз-і-два-три-і-і-чотири.

Р – велика буква Р складається з двох елементів: подовженої похилої лінії із заокругленням унизу ліворуч і верхнього півовалу. Перший елемент починаємо писати з міжрядкової лінії, ведемо до нижньої рядкової, заокруглюємо ліворуч. Відриваємо руку і пишемо другий елемент – півовал. Починаємо писати зліва від першого елемента трохи нижче міжрядкової лінії, заокруглюємо, торкаючись міжрядкової лінії, переходимо на правий півовал, трохи менший за лівий.

Пишемо під такт: раз-і-і-два-і.

У – велика У має у своєму складі два елементи. Один із них – похила лінія із заокругленням вгорі та внизу, другий – подовжена пряма, заокруглена внизу праворуч. Перший елемент пишемо як у літери Ч. Не відриваючи руки, ведемо похилу подовжену лінію вниз до нижньої рядкової, де заокруглюємо ліворуч і закінчуємо на середині рядка.

Літера пишеться під рахунок: і-раз-і-два-і.

Ґ – велика буква Ґ складається з подовженої похилої лінії із заокругленням унизу ліворуч і вигнутої лінії. Перший елемент починаємо писати від міжрядкової лінії, ведемо до нижньої рядкової, заокруглюємо ліворуч. Відриваємо руку і пишемо другий елемент – «шапочку».

Пишеться під рахунок: раз-і-і-два.

Завдання 2

Письмо речень з вивченими літерами: У Роксани росли маки. У театрі Тимур і Тарас. Поліна купила пластилін. Ганна і Гнат виростили гладіолуси. Ґава сиділа на ґанку. Їдемо до бабусі. Іванко косив траву, а Інна носила. У лісі вовк, сова, лисиця і їжак.

ІV. Запитання для самоконтролю

1.     З якою метою були розроблені нові єдині зразки каліграфічного письма букв і цифр?

2.     Що спільного у написанні великих букв ІІ групи?


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №11

Тема. Вдосконалення навичок каліграфічного письма в учнів наступних класів початкової школи. Письмо в букварний період. Письмо великих букв ІІІ групи.

Мета: Познайомити студентів з роботою над вмінням каліграфічно писати у 2 – 4 класах. Розкрити різноманітні методи, прийоми і форми в навчанні каліграфії. Продовжити роботу над формуванням навичок самоконтролю. Виховувати бажання мати ґрунтовні знання з каліграфії, тому що цього вимагає специфіка роботи вчителя початкових класів.

Методи: словесно – ілюстративні, практичні

Студенти повинні знати:

-   зміст і форми навчання каліграфії учнів 2 – 4 класів;

-   закономірності розвитку техніки письма у молодшому шкільному віці.

Студенти повинні вміти:

-   писати безвідривно, де потрібно;

-   правильно і каліграфічно писати літери ІІІ групи;

-   дотримуватися норм каліграфічного письма;

-   виправляти помилки відповідно до сучасних вимог письма.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

 

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Зміст та форми навчання каліграфічного письма учнів 2 – 4 класів.

2.     Підготовка учнів до скоропису на уроках мови в 2 класі.

3.     Формування навичок каліграфічного письма в 3 класі.

4.     Закріплення вмінь учнів 4 класу писати каліграфічно.

5.     Методика навчання письма великих букв ІІІ групи: Л, М, А, Я. Письмо слів і речень.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати великі букви ІІ групи (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати самостійно речення з вивченими літерами (не повторювати речення, які писали під час проведення практичного заняття).

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо великих букв ІІІ групи

Л – велика Л подібна до рядкової складом елементів і написанням. Перший елемент цієї літери доводиться до верхньої міжрядкової. Звідти подовженою прямою пишеться другий елемент, який біля нижньої рядкової лінії заокруглюється праворуч.

Під такт: раз-і-два-і.

М – починаємо писати велику літеру, як і малу, трохи вище нижньої рядкової лінії, рухом униз. Заокругливши біля нижньої рядкової праворуч, піднімаємось до верхньої міжрядкової. Потім, не відриваючи руки, проводимо вниз пряму похилу, біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч і ведемо вгору, закінчуємо елемент трохи вище верхньої рядкової лінії. Відриваємо ручку і від верхньої міжрядкової лінії починаємо писати третій елемент – подовжену похилу. Вона поєднується з другим елементом і продовжується до нижньої рядкової, де заокруглюється праворуч.

Пишемо букву під рахунок: раз-і-два-і-три-і.

А – велика буква А складається з трьох елементів: переднього плавного елемента, подовженої похилої із заокругленням унизу і горизонтальної палички.

Починаємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії, рухом униз. Заокругливши біля нижньої рядкової праворуч, піднімаємось до верхньої міжрядкової прямою похилою лінією. Не відриваючи руки, пишемо вниз другий елемент, пряму похилу, яку біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч. Тепер пишемо третій елемент – горизонтальну лінію, яка розташовується на верхній рядковій, перетинаючи два перші елементи.

Пишеться під рахунок: раз-і-два-і-три.

Я – велика літера Я схожа на малу за кількістю складових елементів і формою.

Починаємо писати її, як і рядкову, трохи вище нижньої рядкової, заокруглюємо біля неї і ведемо похилу лінію вгору до верхньої міжрядкової, де заокруглюємо ліворуч і утворюємо овал. Другий елемент починаємо писати від міжрядкової. Ведемо вниз пряму похилу, торкаючись першого елемента, і біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч.

Під такт пишемо: раз-і-два-і-три-і.

Завдання 2

Письмо речень з вивченими літерами:

Ми у мами.

Ліна мила лимон.

Ялина – дерево.

Ялта – місто-порт.

Яків і Ярослав ловили рибу.

Алла ловила метелика.

Ми вчимося гарно писати.

Мама принесла сину ананас.

Ластівки прилітають навесні.

У дівчинки Яринки гарна лялька Яна.

ІV. Пізнавальні сюжети

Розповідають, що Нізам Бухарський водив по паперу… просто пальцем. Але тексти з-під його руки виходили на диво досконалими.

V. Запитання для самоконтролю

1.     Від чого залежить зміст каліграфічних хвилинок на уроках рідної мови?

2.     Який метод є головним у період навчання каліграфічного письма на уроках мови у 3 класі в зошиті з графічною сіткою №3 (ІV чверть)?

3.     Які вимоги до каліграфічного письма передбачені програмою у 4 класі?

4.     Чи потрібно вчителеві робити зразки письма в зошитах учнів у 2 – 4 класах?

5.     Які фактори впливають на формування навичок правильного і каліграфічного письма дітей?


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №12

Тема. Виправлення індивідуальних хиб у почерку. Письмо в букварний період. Письмо великих букв ІV групи.

Мета: оволодіти методами і прийомами каліграфічного письма, гігієнічними вимогами до нього, навчитися аналізувати причини індивідуальних відхилень, що порушують розбірливість і красу почерку, засвоїти способи усунення їх. Виховувати охайність, вміння долати труднощі.

Методи: словесні, наочні, практичні

Студенти повинні знати:

-   різні прийоми письма в період навчання грамоти;

-   основні недоліки у формуванні почерку.

Студенти повинні вміти:

-   каліграфічно писати літери ІV групи;

-   коментувати написання нововивченої букви;

-   коментувати поєднання її з іншими буквами;

-   бачити власні графічні помилки, а також помилки товаришів.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Основні недоліки у формуванні почерку.

2.     Вимоги, яких слід дотримуватися, щоб виправити недоліки в почерку.

3.     Методика навчання учнів писати великі букви ІV групи: О, С, Є, Х, Ж, Ф, Ю.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати великі букви ІІІ групи (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати самостійно речення з вивченими літерами.

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо великих букв ІV групи

О – велика О – один елемент – овал. Починаємо писати трішки нижче міжрядкової, ведемо вгору і заокруглюємо біля міжрядкової, потім ведемо вниз до нижньої рядкової лінії, де знову заокруглюємо вправо і ведемо туди, де починали писати.

Пишеться під рахунок: і-раз-і.

С – форма великої літери подібна до маленької. Це – лівий півовал. Починаємо писати нижче міжрядкової лінії, доводимо до неї, заокруглюємо ліворуч, потім ведемо вниз лівий півовал, який біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч.

Пишемо букву під такт і-раз-і.

Є – велика літера відрізняється від рядкової розміром. Її починаємо писати нижче міжрядкової, заокруглюємо ліворуч біля неї, потім ведемо вниз лівий півовал до нижньої рядкової, заокруглюємо праворуч і закінчуємо близько середини рядка. Від середини першого елемента пишемо коротку горизонтальну пряму.

Літера пишеться під рахунок: і-раз-і-два.

Х – велика літера за своєю формою подібна до малої, має у своєму складі два півовали: правий і лівий. Починаємо писати правий півовал нижче верхньої міжрядкової, піднімаємось вгору, заокруглюючи елемент вправо під міжрядковою і опускаємось до нижньої рядкової, де заокруглюємо ліворуч. Лівий півовал починаємо писати під міжрядковою лінією, піднімаємось до неї, заокруглюємо ліворуч, потім ведемо вниз лівий півовал, біля нижньої рядкової заокруглюємо елемент праворуч.

Під такт: і-раз-і-і-два-і.

Ж – велика літера Ж складається з таких самих трьох елементів, що і рядкова. Різниця – у розміщенні цих елементів у сітці зошита. Починаємо писати правий півовал нижче верхньої міжрядкової, піднімаємось вгору, заокруглюючи елемент вправо під міжрядковою і опускаємось до нижньої рядкової, де заокруглюємо ліворуч і закінчуємо трохи вище її. Другий елемент починаємо писати трохи нижче середини першого елемента прямою похилою лінією, доводимо її до верхньої міжрядкової. Не відриваючи руки, опускаємо пряму похилу до нижньої рядкової і звідси знов похило вгору ведемо лінію, яка закінчується трохи вище верхньої рядкової лінії. Потім, відступивши трохи, пишемо третій елемент. Починаємо писати нижче міжрядкової лінії, доводимо до неї, заокруглюємо ліворуч, потім ведемо вниз лівий півовал, який біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч і закінчуємо близько середини рядка.

Пишеться ця буква під рахунок: і-раз-і-і-два-і-і-три-і.

Ф – велика літера Ф складається з трьох елементів: двох овалів та подовженої похилої із заокругленням вгорі ліворуч. Починаємо писати літеру трішки нижче верхньої міжрядкової, піднімаємось угору, заокруглюючи ліворуч, опускаємось вниз до верхньої рядкової і повертаємо праворуч, де поєднуємо із початком написання елемента. Другий елемент починаємо писати від міжрядкової лінії вниз. Ведемо пряму похилу, яку біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо ліворуч. Потім починаємо писати третій елемент – овал. Пишемо його від другого елемента, заокруглюючи вправо вгору до міжрядкової, далі ведемо заокруглену лінію вниз до верхньої рядкової, де повертаємо ліворуч і закінчуємо, сполучившись із другим елементом.

Літеру можна зображувати під такт: і-раз-і-два-і-і-три-і.

Ю – складається з чотирьох елементів. Починаємо писати гострий елемент трохи нижче верхньої міжрядкової. Ведемо його похило вгору до міжрядкової. Звідси проводимо вниз похилу подовжену пряму, яка біля нижньої рядкової заокруглюється ліворуч. Третій елемент починається від середини другого і ведеться горизонтально праворуч. Останній елемент – овал. Початок його – під міжрядковою лінією. .пишемо овал так, щоб торкнутись третього елемента.

Письмо під рахунок: і-раз-і-два-і-три-і.

Завдання 2

Письмо речень з вивченими літерами:

Он Семен і Сергій. Іван Франко – письменник. Федір живе в Житомирі. Харків і Херсон – міста. Хліб – усьому голова! Хто написав книгу «Єдина в світі»? Євген співає, малює, майструє і грає на скрипці.

V. Запитання для самоконтролю

1.     Яких суттєвих графічних помилок припускаються учні першого класу?

2.     Яким чином можна виправити ці недоліки?

3.     Що лежить в основі написання літер ІV групи?


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №13

Тема. Нетрадиційний підхід до навчання школярів каліграфічного письма. Письмо букв в букварний період. Письмо великих букв ІV та V груп.

Мета: забезпечити належне оволодіння основами методичних знань і вмінь з каліграфії, необхідних для активної професійної та суспільної діяльності майбутніх вчителів. Розглянути фрагменти уроків навчання грамоти з використанням творчих завдань. Виховувати охайність під час письма.

Методи: наочні, практичні, словесні

Студенти повинні знати:

-   про шляхи усунення труднощів під час письма.

Студенти повинні вміти:

-   правильно писати великі літери ІV та V груп;

-   поєднувати ці букви у словах та реченнях.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Шляхи усунення труднощів під час навчання письму шестирічок.

2.     Вимоги вчителя до власних дій.

3.     Формування графічних навичок під час письма на дошці і в зошитах.

4.     Становлення каліграфічного почерку. Тренувальні вправи.

5.     Методика навчання письма великих букв ІV та V груп: Н, К, Б, В, Д, З, Е.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати великі букви ІV групи (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати самостійно речення з вивченими літерами (не повторювати речення, які писали під час проведення практичного заняття).

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Н – складається з гострого елемента, подовженої похилої лінії із заокругленням унизу ліворуч і подовженої похилої з петлею вгорі та заокругленням праворуч унизу. Починаємо писати нижче міжрядкової лінії прямою паличкою, ведемо вгору до міжрядкової лінії, далі – вниз прямою похилою, яка біля нижньої рядкової лінії заокруглюється ліворуч. Потім пишемо третій елемент, який починається на місці перетину верхньої рядкової лінії і другого елемента Н, він пишеться похило вгору і переходить у петлю, яку ми заокруглюємо ліворуч, торкаючись міжрядкової лінії і спускається прямою похилою до нижньої рядкової, де заокруглюється праворуч.

Буква пишеться під рахунок: і-раз-і-і-два-і.

К – складається з чотирьох елементів: гострого елемента, подовженої прямої і двох кривих. Починаємо писати трохи нижче міжрядкової лінії короткою прямою, доводимо її до міжрядкової лінії і, не відриваючи руки, ведемо вниз подовжену пряму похилу, яка біля нижньої рядкової лінії заокруглюється ліворуч. Наступний елемент починається трошки нижче міжрядкової, біля неї заокруглюється вліво і ведеться похило вниз, не доходячи до верхньої рядкової лінії, повертає вліво до першого елемента. Звідси починається четвертий елемент, який пишеться по третьому до того місця, де третій піднімається вгору, а цей елемент опускається вниз прямою похилою до нижньої рядкової, де й заокруглюється праворуч.

Під такт: і-раз-і-і-два-і-і-три-і.

Б – складається з трьох елементів: подовженої похилої із заокругленням унизу ліворуч, горизонтальної палички з лівим заокругленням, і правого півовалу. Пишемо від верхньої міжрядкової лінії подовжену похилу, яку ведемо до нижньої рядкової і заокруглюємо ліворуч. Другий елемент починаємо писати трохи нижче міжрядкової заокругленням ліворуч і вгору до міжрядкової і далі по ній. Третій елемент починається майже посередині першого, заокруглюється вгору праворуч і вниз до нижньої рядкової. Внизу заокруглюємо близько першого елемента.

Ця літера пишеться під такий рахунок: раз-і-і-два-і-три-і.

В – складається з трьох елементів: подовженої похилої із заокругленням унизу ліворуч і двох правих півовалів. Починаємо писати від верхньої міжрядкової лінії подовжену похилу, яку ведемо до нижньої рядкової і заокруглюємо ліворуч. Другу частину починаємо зліва від першого елемента, заокруглюємо під міжрядковою лінією праворуч на півовал, який закінчується вище верхньої рядкової лінії заокругленням ліворуч. Не відриваючи ручки, пишемо більший нижній півовал, який торкається нижньої рядкової і заокруглюється ліворуч.

Пишемо букву під такт: раз-і-і-два-і-і-три-і.

Д – складається з трьох елементів: подовженої похилої, лежачої петлі та правого великого півовалу. Починаємо писати від верхньої міжрядкової похилу пряму, біля нижньої рядкової заокруглюємо ліворуч угору, потім праворуч і вниз, описуючи петлю. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо вгору, описуючи великий півовал, що торкається верхньої міжрядкової і закінчується нижче міжрядкової лінії зліва від першого елемента.

Під такт пишемо: раз-і-два-і-три.

З – має два правих півовали. Верхній починається трохи нижче міжрядкової, піднімається вгору і заокруглюється праворуч, спускається заокругленням майже до верхньої рядкової, заокруглюється вліво і тут же повертається назад на нижній півовал, який торкається нижньої рядкової і закінчується заокругленням вліво.

Велика З пишеться під такт: і-раз-і-два-і.

Е - велика Е має два лівих півовали. Під міжрядковою лінією описуємо верхній півовал, який закінчуємо над верхньою рядковою лінією, не заокруглюючи вгору. Безвідривно рухом ліворуч і вниз описуємо більший нижній півовал, який торкається нижньої рядкової лінії.

Велика З пишеться під такт: і-раз-і-два-і.

Завдання 2

Письмо речень з вивченими літерами: Джерельна вода чиста. Книгу написала Наталя Забіла. Весна прийшла. Київ заснував князь Кий. Букви у букварі. Зіна з татом у зоопарку. Екскурсія вдалася. Ніна, Юля і Денис носять воду.

ІV. Запитання для самоконтролю

1.     Які труднощі виникають у шестирічок під час навчання письму і як їх усунути?

2.     Які нетрадиційні шляхи повинен знайти вчитель, щоб навчити дітей писати каліграфічно?


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №14

Тема. Шляхи подолання психологічних бар’єрів під час навчання письма. Написання арабських цифр. Запис прикладів.

Мета: вчити аналізувати причини індивідуальних відхилень у письмі, що порушують розбірливість і красу почерку. Освоїти способи їх усунення. Передати позитивний досвід навчання каліграфії в початковій школі. Вчити будувати уроки письма під час навчання грамоти та оволодіти методикою проведення каліграфічних хвилин у 2 – 4 класах. Виховувати дисциплінованість, акуратність.

Методи: словесні, наочні, практичні

Студенти повинні знати:

-   що поєднує в собі готовність дитини до школи;

-   за допомогою яких вправ можна досягти зняття емоційної напруженості й тривожності під час письма.

Студенти повинні вміти:

-   готувати учнів до написання цифр;

-   правильно писати арабські цифри;

-   записувати приклади з ними;

-   дотримуватися правил письма у зошиті.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

 

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Психологічна готовність дитини до школи.

2.     Формування навичок письма – одне з найважливіших завдань початкової школи.

3.     Психологічна допомога учням для зняття перешкод, викликаних невдачами під час письма.

4.     Комплекс вправ з метою формування в дитини інтересу до процесу письма.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати великі букви ІV та V груп (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати самостійно речення з вивченими літерами (не повторюючи речення, які писали під час проведення практичного заняття).

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо цифр 0 – 4 (цифри пишуться під нахилом 65° заввишки в одну клітинку)

0(нуль) – великий лівий овал.

Починаємо писати трохи нижче верхнього правого кута клітинки, заокруглюємо ліворуч, пишемо до середини нижньої сторони клітинки і піднімаємось до початку написання цифри.

1(один) – складається з короткої і довгої похилих ліній.

Перший елемент (коротка похила лінія) пишеться трохи вище середини клітинки до правого верхнього кута, звідти продовжуємо вниз довгу пряму похилу до середини нижньої сторони клітинки.

2(два) – складається з верхнього правого заокруглення, довгої прямої похилої лінії та хвилястої горизонтальної лінії.

Починається вище середини клітинки, заокруглюється вгору праворуч до верхньої сторони клітинки і переходить у малий правий півовал, що продовжується похилою довгою прямою до середини нижньої сторони клітинки. Від неї пишеться горизонтальна хвиляста лінія праворуч до нижнього кута клітинки.

3(три) – складається з двох малих правих півовалів.

Перший елемент пишеться вище середини клітинки, заокруглюється вгору праворуч до верхньої сторони клітинки і переходить у малий правий півовал, що прописується вниз до середини клітинки. Від нього безвідривно пишеться більший півовал, який, торкаючись середини нижньої лінії, заокруглюється ліворуч трохи вище від неї.

4(чотири) – складається з короткої прямої похилої лінії, короткої горизонтальної лінії та довгої прямої похилої лінії.

Від середини верхньої сторони клітинки пишеться вниз ліворуч коротка пряма похила лінія, яку ведемо нижче середини клітинки. Далі, не відриваючи руки, пишеться горизонтальна пряма лінія праворуч, яка не доводиться до правої вертикальної сторони. Від верхнього правого кута вниз проводиться довга пряма похила лінія до середини нижньої сторони клітинки, торкаючись другого елемента цифри.

Завдання 2

Письмо прикладів з вивченими цифрами:

0+2=2 3+1=4 2+2=4 40−30=10

4−3=1 3−2=1 3−0=3 20+20=40

4−2=2 3−1=2 4−1=3 30−10=20

ІV. Пізнавальні сюжети

Лікарі з Гонконгу радять для профілактики стресів займатися каліграфією. Виводячи ієрогліфи чи букви, людина заспокоюється, частота пульсу зменшується.

V. Запитання для самоконтролю

1.     Які психологічні чинники стають причиною неуспішності першокласників?

2.     Коли і як треба готувати руку дитини до письма?

3.     Які вправи можна запропонувати дітям з метою формування в них інтересу до процесу письма?


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №15

Тема. Каліграфічні хвилинки. Написання арабських цифр. Запис прикладів у зошитах з графічною сіткою № 5.

Мета: дати майбутнім вчителям знання, необхідні для навчання учнів каліграфічного письма, підготовки до каліграфічних хвилинок. Розвивати вміння граматично правильно, точно і змістовно висловлювати свої думки у писемній формі. Розвивати уміння слухати й бачити, писати. Виховувати інтерес до занять з каліграфії.

Методи: словесно – ілюстративні, практичні

Студенти повинні знати:

-   методику проведення каліграфічних хвилинок;

-   обсяг каліграфічних хвилинок.

Студенти повинні вміти:

-   розробляти каліграфічні хвилинки для учнів;

-   правильно їх поєднувати з метою уроку;

-   писати арабські цифри;

-   виправляти помилки у написанні цифр.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Методика проведення каліграфічних хвилинок.

2.     Час проведення каліграфічних хвилинок.

3.     Обсяг каліграфічних хвилинок у 2 – 4 класах.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати цифри 1 – 4 (по одному рядку кожну цифру).

Завдання 2

Написати приклади з цими цифрами, дотримуючись норм письма у зошитах з графічною сіткою №5.

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо цифр 5 – 9 (цифри пишуться під нахилом 65° заввишки в одну клітинку)

5(п’ять) – складається з короткої прямої похилої лінії, правого півовалу та дугоподібної лінії.

Коротка пряма похила лінія пишеться від середини верхньої сторони клітинки і закінчується трохи лівіше середини клітинки. Далі, не відриваючи руки, пишемо правий півовал так, щоб він не торкався правої сторони клітинки, і заокруглюємо ліворуч ближче до нижнього лівого кута. Вгорі від першого елемента пишеться дугоподібна лінія до верхнього правого кута.

6(шість) – складається з великого лівого півовалу та малого овалу.

Ширина цифри вгорі та внизу однакова. Починається нижче правого верхнього кута від правої сторони клітинки, робимо заокруглення ліворуч, що переходить у лівий півовал, який на нижній стороні клітинки переходить у малий правий овал, що з’єднується ліворуч з першим елементом вище середини клітинки.

7(сім) – складається з хвилястої горизонтальної лінії, довгої прямої похилої лінії та короткої горизонтальної лінії.

Починається трохи нижче середини верхньої сторони клітинки хвилястою горизонтальною лінією праворуч до верхнього кута. Потім, не відриваючи руки, пишеться вниз довга пряма похила лінія до середини нижньої сторони клітинки. Посередині другого елемента проводиться горизонтальна лінія симетрично з двох сторін.

8(вісім) – складається з верхнього і нижнього півовалів.

Починати можна двома способами: як написання цифри 2 або цифри 6. Нижній овал торкається середини нижньої сторони клітинки.

9(дев’ять) – складається з малого лівого овалу та великого правого півовалу.

Ширина цифри вгорі та внизу однакова. Починається малий лівий овал нижче правого верхнього кута від правої сторони клітинки із заокругленням вгору ліворуч, що переходить у лівий малий овал нижче середини клітинки і піднімається вгору до зустрічі з його початком та, не відриваючи руки, опускається вниз, створюючи великий правий півовал так, щоб він торкнувся середини нижньої сторони клітинки, заокруглюючись внизу ліворуч.

Завдання 2

Письмо прикладів з вивченими цифрами:

5+7=12 6+9=15 9+8=17 70+30=100

18−9=9 11−5=6 14−5=9 50+90=140

16−8=8 13−6=7 19−6=13 80−20=60

ІV. Пізнавальні сюжети

За часів англійської королеви Єлизавети ІІ Дональд Джексон, писар королівської канцелярії, скористався для письма не зовсім звичним матеріалом. Умочивши ложечку в чашку з кавою, він бездоганним почерком написав на скатертині невеличкий текст. Цим він довів, що справжній каліграф може продемонструвати свою майстерність за будь-яких умов!

ІV. Запитання для самоконтролю

1.     Як методично правильно треба проводити каліграфічні хвилинки?

2.     На якому етапі уроку їх слід давати дітям?

3.     Які за обсягом вони повинні бути?


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №16

Тема. Каліграфічні хвилинки. Письмо в післябукварний період. Письмо під диктовку тексту, списування.

Мета: дати майбутнім вчителям знання, необхідні для навчання учнів каліграфічного письма, підготовки до каліграфічних хвилинок. Розвивати вміння граматично правильно, точно і змістовно висловлювати свої думки у писемній формі. Розвивати уміння слухати й бачити, писати. Виховувати інтерес до занять з каліграфії.

Методи: словесні, наочні, практичні

Студенти повинні знати:

-   методику проведення каліграфічних хвилинок;

-   тривалість проведення каліграфічних хвилинок.

Студенти повинні вміти:

-   розробляти каліграфічні хвилинки для учнів;

-   правильно їх поєднувати з метою уроку;

-   писати арабські цифри;

-   виправляти помилки у написанні цифр.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Тривалість проведення каліграфічних хвилинок.

2.     Каліграфічні хвилинки – органічна частина структури уроку.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати цифри 5 – 9 (по одному рядку кожну цифру).

Завдання 2

Написати приклади з цими цифрами, дотримуючись норм письма у зошитах з графічною сіткою №5.

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо під диктовку

Школа

Наша школа велика й гарна. Тут багато класних кімнат. У класі ми вчимося читати, писати й рахувати.

В школі великі й світлі коридори, актовий та спортивний зали. Під час перерви ми граємось, розмовляємо, ходимо до їдальні. У шкільній бібліотеці беремо книжки для читання.

Завдання 2

Списування з друкованого тексту

Ми з дитинства навчаємося мови. Не залишайте цього потрібного для думки заняття і далі. Хай мова викликає подив і зачарування. Але надовго не зупиняйтесь у зачаруванні. Проникайте своєю допитливістю в механізм її дії.

Юний друже! Мова веде тебе на вершини знань і відчиняє двері до духовної скарбниці людства. Вона – твій найкращий друг, наставник і постійний порадник.

ІV. Запитання для самоконтролю

1.     Скільки часу відводиться на каліграфічні хвилинки в 2 – 4 класах?

2.     Чому досвідчені вчителі вважають каліграфічні хвилинки важливою частиною структури уроку.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

Тема. Навчання письма в історичному аспекті. Завдання навчання каліграфічного письма та програмні вимоги до нього. Підготовчі вправи з письма в добукварний період.

Мета: дати студентам необхідні знання з цього курсу і навички правильного і розбірливого, красивого і грамотного письма. Враховувати індивідуальні особливості кожного студента, залучати до продуктивної праці. Виявити їхні хиби у почерку, встановити й усунути причини, що породжують ці хиби. Розвивати вміння запобігати помилкам, що псують почерк. Виховувати охайність, інтерес до предмета.

Методи: практичні, наочні, словесні.

Студенти повинні знати:

-   процес виникнення письма;

-   знаряддя письма;

-   походження сучасного українського алфавіту;

-   методику написання елементів букв.

Студенти повинні вміти:

-   розрізняти піктографічне, ієрогліфічне, клинописне, ієратичне, демотичне письмо;

-   підбирати вправи для письма в підготовчий період;

-   правильно писати елементи букв;

-   знаходити помилки у власному почерку.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

 

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Процес виникнення письма.

2.     Піктографія. Ідеографічне письмо (китайське, японське, корейське). Єгипетське письмо (піктографічне, ієрогліфічне, клинописне, ієратичне, демотичне).

3.     Звукове письмо. Слов’янський алфавіт. Види алфавітів – глаголиця і кирилиця. Давньоруське письмо (устав, півустав). Гражданський шрифт.

4.     Підготовчі вправи з письма в добукварний період.

5.     Методика написання елементів букв (основних і додаткових).

ІІ. Практична робота

Завдання 1

У зошиті з графічною сіткою № 3 намалювати декілька простих форм, заштрихувати їх.

Завдання 2

Письмо точок, рівних і похилих паличок у зошиті з графічною сіткою № 3.

Завдання 3

Написання по 1 – 2 рядки основних і додаткових елементів букв у зошитах з графічною сіткою № 1.

Основні елементи великих і малих літер:

1.     ____ – довга і коротка пряма похила лінія;

2.     ____ – довга і коротка пряма похила лінія із заокругленням внизу вправо;

3.     ____ – довга і коротка пряма похила лінія із заокругленням вгорі ліворуч;

4.     ____ – довга і коротка пряма похила лінія із заокругленням внизу праворуч, вгорі – ліворуч;

5.     ____ – довга пряма похила лінія із петлею внизу ліворуч;

6.     ____ – довга пряма похила лінія із петлею вгорі праворуч;

7.     ____ – великий і малий лівий півовал;

8.     ____ – великий і малий правий півовал;

9.     ____ – великий і малий лівий овал;

10. ____ – великий і малий правий овал;

11. ____ – горизонтальна лінія;

12. ____ – довга пряма похила лінія із заокругленням ліворуч;

13. ____ – довга пряма похила лінія із лежачою петлею внизу ліворуч;

14. ____ – довга і коротка пряма похила лінія зі штрихом вгорі ліворуч, внизу – праворуч;

15. ____ – горизонтальна лінія із заокругленням ліворуч вниз.

ІІІ. Пізнавальні сюжети

Чотири тисячі років тому Єгипет завоювало кочове плем’я гіксосів, яке напало на країну з Аравії. Воно відібрало з багатьох єгипетських ієрогліфів – картинок два десятки, які перетворило на букви. Замість букви А гіксоси зображували голову бика, оскільки на їхній мові бик – «алеф»; замість Б – будинок, який по-їхньому називається «бет»; замість Р – голову коня, оскільки в них вона – «реш».

ІV. Запитання для самоконтролю

1.     Що таке каліграфія?

2.     Що таке письмо?

3.     Які види письма існували в давньому минулому?

4.     Від якого алфавіту бере початок давньоруське письмо?

5.     Хто запровадив гражданський шрифт?

6.     Коли було проведено реформи каліграфічного шрифту у наші часи? З якою метою?

7.     Як довго триває добукварний період?

8.     Які вміння розвиваються у шестиліток?

9.     Назвіть види підготовчих вправ до письма.

10. Перерахуйте основні елементи великих і малих літер.

 


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2

Тема. Методи навчання каліграфічного письма. Вироблення навичок каліграфічного письма у дітей 1 класу. Підготовчі вправи з письма в добукварний період.

Мета: дати майбутнім вчителям знання, необхідні для навчання школярів каліграфічного письма. Познайомити з різними методами каліграфічного письма. Готувати студентів до методичної доцільної побудови уроків письма під час навчання грамоти. Розвивати пам’ять, уяву, вміння аналізувати і синтезувати. Виховувати грамотність, охайність, самостійність, активність під час заняття.

Методи: словесно – ілюстративні, практичні.

Студенти повинні знати:

-   методи навчання каліграфічного письма;

-   розліновку зошитів (нумерацію графічних сіток);

-   методику написання елементів букв.

Студенти повинні вміти:

-   розрізняти методи навчання каліграфічного письма;

-   підбирати вправи для письма в підготовчий період;

-   правильно писати елементи букв;

-   знаходити помилки у власному почерку;

-   коментувати написання елементів букв.

Література: № 3, № 4, № 6, № 10, № 11, № 14

 

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Рішення Колегії міністерства освіти і науки України від 18 липня 2003 року. Протокол № 8/2 – 19 «Про розроблення єдиних зразків каліграфічного письма цифр, українських і російських букв та їх з’єднань».

2.     Історико – критичний огляд методів навчання каліграфії: лінійний, тактовий (ритмічний), копіювальний, генетичний методи.

3.     Підготовчі вправи з письма в добукварний період. Методика написання елементів букв (основних і додаткових).

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Заштрихувати геометричні фігури відповідно до зразка у «Прописах».

Завдання 2

Написати основні елементи великих і малих літер (по одному рядку кожний елемент).

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Додаткові елементи великих і малих літер:

1.     ___ – короткий поєднувальний штрих;

2.     ___ – крапка (над літерою і);

3.     ___ – дві крапки (над літерою ї);

4.     ___ – мала петля (ц, щ);

5.     ___ – початковий елемент малої літери ч;

6.     ___ – коротка дугоподібна лінія або другий елемент літери ґ;

7.     ___ – великий горизонтальний півовал або другий елемент великої букви Р

Завдання 2

Основні елементи цифр:

1.     ___ – коротка і довга пряма похила лінія;

2.     ___ – правий і лівий (малий і великий) півовали;

3.     ___ – малий (правий і лівий) і великий овали;

4.     ___ – горизонтальна хвиляста лінія;

5.     ___ – коротка горизонтальна лінія;

6.     ___ – дугоподібна лінія.

ІV. Пізнавальні сюжети

Красне письмо за всіх часів й у всіх народів вважалося необхідним складником культури. Відтоді, як винайшли письмо, люди прагнули оволодіти ним досконало. У давніх державах – Шумері, Єгипті – навіть влаштовувалися конкурси каліграфів! Найшановніша професія давніх єгиптян – професія писаря. А ось що читаємо в документі тих далеких часів: «Щодо письма, то для знавців корисніше воно за будь – яку посаду. Солодше воно, ніж хліб і напої, ніж одяг.»

V. Запитання для самоконтролю

1.     За якими методами проводиться навчання каліграфічного письма в початковій школі?

2.     У чому сутність лінійного методу?

3.     Що таке тактовий (ритмічний) метод?

4.     Які особливості генетичного методу? Чим він відрізняється від аналітико – синтетичного?

5.     У яких випадках використовується копіювальний метод?

6.     Назвіть види підготовчих вправ до письма.

7.     Перерахуйте додаткові елементи великих і малих букв.

8.     Які основні елементи написання цифр?

 


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №3

Тема. Умови навчання каліграфічного письма. Вироблення навичок каліграфічного письма у дітей 1 класу. Письмо в букварний період. Письмо рядкових букв І групи.

Мета: познайомити студентів з умовами навчання каліграфічного письма дітей 1 класу. Дати необхідні знання й навички правильного, розбірливого і красивого письма. Розвивати правильне писемне мовлення в єдності з розвитком мислення; уміння аналізувати, пояснювати. Формувати культуру писемного мовлення. Виховувати акуратність, дисциплінованість, самостійність.

Методи: словесно – ілюстративні, практичні.

Студенти повинні знати:

-   умови навчання каліграфічного письма;

-   термін тривання букварного періоду;

-   які літери відносяться до І групи.

Студенти повинні вміти:

-   дотримуватися умов навчання письма;

-   писати малі букви І групи;

-   коментувати написання кожної літери;

-   вчити дітей правильно і розбірливо писати.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

 

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Умови навчання каліграфічного письма: правила посадки під час письма, уміння правильно тримати ручку, розташування зошита під час письма.

2.     Письмо малих букв І групи: і, ї, и, й, ц, ш, щ, л, м, я. Прийоми тактування. Прищеплення сталої навички правильно тримати ручку.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати додаткові елементи великих і малих літер (по одному рядку кожний елемент).

Завдання 2

Написати основні елементи цифр (по одному рядку кожний елемент).

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо малих букв І групи:

і – складається з двох елементів: короткої прямої похилої лінії із заокругленням внизу праворуч і крапки.

Починати писати рядкову букву і слід від верхньої рядкової лінії. Ведемо коротку похилу лінію вниз, а біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо і закінчуємо писати на середині рядка. Крапку не з’єднуємо з першим елементом букви і пишемо над верхньою рядковою лінією (1,5мм).

Пишеться під такт: раз-і-два.

ї – складається з двох елементів: короткої прямої похилої лінії із заокругленням внизу праворуч і двох крапок.

Зразок написання цієї літери такий самий як і літери і. Тільки дві крапки ставимо над верхньою рядковою лінією над першим елементом зліва і справа.

Писати можна під такий рахунок: раз-і-два-три.

и – складається з двох коротких прямих похилих ліній із заокругленням внизу праворуч.

Починати писати малу букву и слід від верхньої рядкової лінії. Ведемо коротку похилу лінію вниз, біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо, торкаючись її, і ведемо вгору до верхньої рядкової лінії. Потім, не відриваючи руки, ведемо ще одну коротку похилу лінію вниз і заокруглюємо її біля нижньої рядкової лінії.

Пишеться під рахунок: раз-і-два-і.

й – складається з двох коротких прямих похилих ліній із заокругленням внизу праворуч і короткої горизонтальної дугоподібної лінії.

Зразок написання цієї літери такий самий як і літери и. Тільки коротка горизонтальна вигнута лінія пишеться між двома елементами над верхньою рядковою лінією (1,5мм).

Під рахунок: раз-і-два-і-три.

ц – складається з трьох елементів: двох коротких прямих похилих ліній із заокругленням внизу праворуч і малої петлі.

Зразок написання цієї літери такий самий як і літери и, але заокруглення в останньому елементі вужче, тому що далі робимо петлю. А пишеться вона так: не відриваючи руки від останнього елемента, ведемо вниз пряму похилу лінію, трохи нижче від нижньої рядкової лінії заокруглюємо ліворуч на петлю і перетинаємо пряму похилу лінію на нижній рядковій лінії (довжина петлі 2мм).

Пишемо під такт: раз-і-два-і-три-і.

Завдання 2

Написання складів із цими літерами: ий, ій, ці,їй, иц, її.

ІV. Пізнавальні сюжети

Китайці мали понад сто орнаментальних стилів письма. І назви їхні теж були поетичними: коштовне каміння, письмо зірок, письмо хмаринок, письмо драконів, письмо птахів, письмо дзвіночків і ваз... Ієрогліфи мали вигляд листочків, маленьких дракончиків і навіть складалися з намальованих дрібнесеньких черепах.

V. Запитання для самоконтролю

1.     Від чого залежить успішне формування графічних навичок молодших школярів?

2.     Чому письмо вважається складним психофізіологічним процесом?

3.     Назвіть умови психолого – педагогічного характеру, які залежать від стану викладання каліграфії у школі.

4.     Які вам відомі умови гігієнічного характеру?

5.     Розкажіть про позу учня під час письма.

6.     Як треба утримувати ручку під час письма?

7.     Яким повинно бути положення зошита?


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №4

Тема. Письмове приладдя. Письмо в букварний період. Письмо рядкових букв І групи.

Мета: познайомити майбутніх вчителів з письмовим приладдям, яке використовується у школі. Формувати культуру писемного мовлення, правильне висловлення думки за допомогою графічних знаків – літер. Давати зразки правильного письма на дошці, в зошитах студентів. Виховувати активність, самостійність, охайність під час письма.

Методи: словесні, наочні, практичні.

Студенти повинні знати:

-   що відноситься до письмового приладдя;

-   як правильно використовувати це приладдя під час письма.

Студенти повинні вміти:

-   правильно писати букви І групи;

-   правильно поєднувати їх у складах;

-   показувати зразки написання літер «у повітрі»;

-   коментувати написане.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

 

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Письмове приладдя, яке використовується у школі:

а) ручка;

б) зошити;

в) крейда;

г) дошка.

2.     Письмо малих букв І групи: і, ї, и, й, ц, ш, щ, л, м, я. Прийоми тактування. Прищеплення сталої навички правильно тримати ручку.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати малі букви І групи (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати склади з цими буквами відповідно до норм написання.

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо малих букв І групи (продовження):

ш – складається з трьох коротких прямих похилих ліній із заокругленням внизу праворуч.

Зразок написання цієї літери такий самий як і літери и. Але рядкова буква ш складається з трьох однакових елементів.

Літера пишеться під такий рахунок: раз-і-два-і-три-і.

щ – складається з чотирьох елементів: трьох коротких прямих похилих ліній із заокругленням внизу праворуч і малої петлі.

Рядкова буква щ пишеться як рядкова буква ш, але заокруглення в останньому елементі вужче, тому що далі робимо петлю як у букві ц (довжина петлі 2мм).

Під рахунок: раз-і-два-і-три-і-чотири-і.

л – у складі малої літери виділяються передній плавний елемент і коротка пряма похила лінія із заокругленням внизу праворуч.

Починаємо писати рядкову букву л трішки вище від нижньої рядкової лінії (1,3мм), заокруглюємо вниз праворуч, торкаючись лінії, і ведемо похило вгору до верхньої рядкової лінії, не відриваючи руки, пишемо пряму похилу (спочатку ведемо по вже написаному із заокругленням внизу).

Під такт: раз-і-два-і.

м – складається з трьох елементів: переднього плавного і двох похилих ліній із заокругленням внизу праворуч.

Починати писати рядкову букву м слід як і букву л. Після того, як пряму похилу доведемо до нижньої рядкової лінії, робимо заокруглення і знову піднімаємося вгору до верхньої рядкової лінії. Потім, не відриваючи руки, ведемо похилу вниз, робимо біля нижньої лінії заокруглення і закінчуємо писати на середині рядка.

Пишемо під рахунок так: раз-і-два-і-три-і.

я – рядкова буква я складається із заокруглення з похилою лінією, що переходить у малий овал, і прямої похилої лінії із заокругленням внизу.

Пишеться буква безвідривно. Спочатку пишемо заокруглення з похилою лінією, як у буквах л, м, але не доводимо до верхньої рядкової, а, заокруглюючи під нею ліворуч, описуємо овал на половину висоти рядка. Далі ведемо вгору до верхньої рядкової лінії і, не відриваючи руки, пишемо пряму похилу лінію із заокругленням унизу праворуч.

Буква пишеться під такт: раз-і-два-і-три-і.

Завдання 2

Написання складів і слів з цими літерами: ши, щі, ля, ям, цій, лий, їш.

ІV. Пізнавальні сюжети

Найлегше вправлятися в каліграфії було, напевне, давньому населенню Британських островів – кельтам. Їхній алфавіт (нині вже забутий) досить одноманітний: голосні звуки позначалися крапками, приголосні – прямими або похилими рисками.

V. Запитання для самоконтролю

1.     Що відноситься до письмового приладдя?

2.     Які гігієнічні вимоги до використання ручок?

3.     Яким повинно бути письмо в зошитах у 1 класі?

4.     Якою повинна бути крейда, що нею було добре писати на дошці?

5.     Які вимоги ставляться до шкільної дошки?

6.     Які літери відносяться до І групи? Що в них спільного?

 


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №5

Тема. Наочність з каліграфії. Письмо в букварний період. Письмо рядкових букв ІІ групи.

Мета: познайомити студентів з наочністю, яка використовується на уроках навчання грамоти. Формувати культуру писемного мовлення, охайне, чисте, відповідно до мовних норм, каліграфічних та естетичних правил, письмо. Вимагати уважного ставлення до оформлення письмових робіт. Сприяти виробленню в студентів старанності, відповідальності.

Методи: словесно – ілюстративні, практичні.

Студенти повинні знати:

-   які види наочності використовуються під час письма;

-   з якою метою вона використовується в початкових класах.

Студенти повинні вміти:

-   писати правильно літери ІІ групи;

-   поєднувати їх у складах і словах;

-   використовувати прийом тактування;

-   запобігати помилкам дітей під час письма.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

 

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Використання наочності під час письма:

а) зошита з друкованою основою;

б) плакатів «Правильно сиди під час письма», «Пиши красиво і правильно»;

в) демонстраційного матеріалу з написання великих і малих букв та сполучень їх у словах.

2.     Методичні прийоми використання наочних посібників на уроках з каліграфії.

3.     Мета застосування наочності для дітей – шестирічок (у 1 класі).

4.     Застосування наочності в наступних класах під час каліграфічного письма.

5.     Методика написання букв ІІ групи: г, п, т, р, н, ґ. Письмо під такт. Прийоми запобігання і виправлення каліграфічних помилок.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати малі букви І групи (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати склади з цими буквами відповідно до норм написання.

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо рядкових букв ІІ групи

г – складається з короткої прямої похилої лінії із заокругленням вгорі ліворуч, внизу – праворуч.

Рядкову букву г починаємо писати нижче від верхньої рядкової лінії, ведемо вгору, торкаючись її, заокруглюємо і пишемо пряму похилу лінію до нижньої рядкової, де знову заокруглюємо вправо і доводимо до середини рядка.

Літеру можна писати під такий рахунок: і-раз-і.

п – складається з двох елементів: короткої прямої похилої лінії і короткої прямої похилої лінії із заокругленням вгорі ліворуч, внизу – праворуч.

Починаємо писати від верхньої рядкової лінії, ведемо вниз пряму похилу лінію, потім, трішки вище від середини написаної лінії, починаємо другий елемент, ведемо до верхньої рядкової лінії похилу, яку заокруглюємо праворуч, пишемо другу пряму похилу лінію, яка на нижній рядковій лінії знову заокруглюється праворуч і закінчується на середині рядка.

Пишемо під рахунок так: раз-і-два-і.

т – складається з трьох елементів: короткої прямої похилої лінії, короткої прямої похилої лінії із заокругленням вгорі ліворуч і короткої прямої похилої лінії із заокругленням вгорі ліворуч, внизу – праворуч.

Перший і другий елементи пишуться як у букви п, тільки другий елемент закінчується на нижній рядковій лінії. Третій елемент починається трохи нижче від середини другого і ведеться теж до верхньої рядкової, де заокруглюється, переходячи в пряму похилу, яка, торкаючись нижньої рядкової лінії, заокруглюється праворуч і закінчується на середині рядка.

Під такт рахуємо: раз-і-два-і-три-і.

р – має у своєму складі два елементи: довгу пряму похилу лінію і коротку пряму похилу лінію із заокругленням вгорі ліворуч, внизу – праворуч.

Написання рядкової букви р починаємо з верхньої рядкової лінії прямою похилою і ведемо до нижньої міжрядкової. Другий елемент починається, як у рядкової букви п, – закріплюється під верхньою рядковою лінією, ведеться до неї, заокруглюється і переходить у пряму похилу, яка на нижній рядковій лінії заокруглюється праворуч.

Пишемо під рахунок так: раз-і-два-і.

н – складається з трьох елементів: короткої прямої похилої лінії, короткої горизонтальної лінії і короткої прямої похилої лінії із заокругленням внизу праворуч.

Написання цієї літери починаємо прямою похилою від верхньої до нижньої рядкової лінії. Від середини першого елемента праворуч проводиться невелика, також пряма горизонтальна лінія (2мм). Третій елемент починається від верхньої рядкової лінії, теж прямою, яка заокруглюється на нижній рядковій лінії вправо і ведеться до середини рядка.

Пишемо літеру під такт: раз-і-два-і.

ґ – рядкова рукописна буква складається з двох елементів: похилої лінії із заокругленням внизу ліворуч і вигнутого елемента.

Починати писати літеру слід трохи вище від нижньої рядкової лінії і вести вниз, торкаючись її, потім піднімати похило, не відриваючи руки, до верхньої рядкової лінії, на цій лінії трішечки заокруглити вправо «човником».

Пишеться під рахунок: раз-і-два.

Завдання 2

Написання складів і слів з цими літерами: ни, ін, ня, ян, пр, ґр, ги, ґи, ря, ят, іт, млин, мир, липи, тин.

ІV. Запитання для самоконтролю

1.     Яка наочність використовується під час письма на уроках навчання грамоти?

2.     З якою метою для дітей – шестирічок треба обов’язково використовувати наочність?

3.     На яких етапах уроку вона використовується?

4.     Розкажіть про методичні прийоми використання наочних посібників на уроках з каліграфії.


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №6

Тема. Робота вчителя й учня біля класної дошки. Техніка письма. Письмо в букварний період. Письмо рядкових букв ІІІ групи.

Мета: познайомити зі зразками написання літер вчителем на дошці. Вчити коментувати написання букви та поєднання її з іншими буквами. Формувати навички грамотного, каліграфічного письма, чіткого і правильного почерку. Виправляти правописні, граматичні та мовні помилки. Сприяти виробленню акуратності, дисциплінованості, витримки.

Методи: словесні, наочні, практичні

Студенти повинні знати:

-   умови підготовки дошки до письма;

-   правила письма на дошці;

-   специфіку роботи вчителя біля дошки.

Студенти повинні вміти:

-   правильно писати літери ІІІ групи;

-   поєднувати їх у словах і складах;

-   коментувати написання кожної літери;

-   правильно стояти біля дошки.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

 

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Зразки написання літер вчителем на класній дошці.

2.     Умови підготовки до письма на дошці.

3.     Правила письма на дошці вчителем.

4.     Специфіка роботи вчителя й учня біля класної дошки.

5.     Методика навчання учнів писати в зошитах і на дошці рядкові букви ІІІ групи: о, а, б, ю, ф. Письмо під такт. Письмо складів і слів з цими буквами.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати рядкові букви ІІ групи (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати склади та слова з цими літерами відповідно до норм написання.

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо рядкових букв ІІІ групи

о – один елемент – овал.

Письмо рядкової букви о починається трохи нижче від верхньої рядкової лінії, ведеться вгору до лінії, заокруглюючись ліворуч, потім униз, теж заокруглюючись. На нижній рядковій лінії заокруглюємо праворуч і ведемо вгору до початку написання букви.

Під такт: і-раз-і.

а – складається з двох елементів: малого лівого овалу і короткої прямої похилої лінії із заокругленням внизу праворуч.

Починаємо писати її як літеру о. Після того, як довели до початку овалу, продовжуємо похилу до верхньої рядкової лінії, потім від верхньої рядкової лінії, торкаючись овалу, ведемо вниз пряму похилу лінію, яку на нижній рядковій лінії заокруглюємо праворуч і закінчуємо посередині рядка.

Пишемо під рахунок: і-раз-і-два-і.

б – складається з двох елементів: малого лівого овалу і довгої прямої похилої лінії, плавно загнутої вгорі праворуч.

Рядкову букву б починаємо писати як рядкову а, похилу, яку довели до верхньої рядкової лінії, продовжуємо писати до міжрядкової лінії і, плавно повертаючи праворуч, закінчуємо горизонтальною лінією.

Пишеться під рахунок: і-раз-і-два.

ю – складається з трьох елементів: короткої прямої похилої лінії, короткої горизонтальної лінії і малого правого овалу.

Перший елемент рядкової букви ю – пряма похила лінія, яку проводимо від верхньої рядкової лінії до нижньої. Другий елемент – коротенька пряма лінія (2мм), як у рядкової букви н. Третій елемент – похилий овал (пишемо як букву о).

Рахуємо так: раз-і-і-два-і.

ф – рядкова буква ф складається з двох овалів (лівого і правого) і прямої лінії.

Писати її починаємо з лівого овалу, як рядкову букву а, після того, як довели до верхньої рядкової лінії, не відриваючи руки, проводимо вниз пряму похилу подовжену лінію до міжрядкової лінії. Потім вище середини робочого рядка починаємо писати другий овал. На верхній робочій лінії заокруглюємо його праворуч і, поступово заокруглюючи, доводимо до нижньої рядкової лінії. Внизу заокруглюємо ліворуч і ведемо до початку написання другого овалу.

Під такт літера пишеться: і-раз-і-два-і-три-і.

Завдання 2

Написання складів і слів з цими літерами: оф, фа, лю, юм, ам, аг, оґ, ію, баба, мама, тато, лимон, лопата, гриб, нам.

ІV. Пізнавальні сюжети

Художник Далекого Сходу навіть природу сприймає через каліграфію. Ось як він радить малювати дику сливу: «Суцвіття схоже на графічний малюнок ієрогліфа “пінь”, гілки, що перехрещуються, нагадують ієрогліф “по”, перехрещені дерева подібні до ієрогліфа “я”, а верхівки із зав’яззю пишуться як ієрогліф “сяо”».

V. Запитання для самоконтролю

1.     Яким повинен бути зразок написання вчителем літери на дошці?

2.     Як треба підготувати дошку до письма на ній?

3.     Назвіть методичні правила письма на дошці.

4.     У чому полягає специфіка роботи вчителя й учня біля дошки?


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7

Тема. Якість і специфіка написання букв. Техніка письма. Письмо в букварний період. Письмо рядкових літер ІV групи.

Мета: розглянути зошити з друкованою основою, принцип їх побудови. Познайомити студентів з нормами правильного каліграфічного письма. Дотримуватися правил ведення зошитів. Розвивати практичні навички побудови синтаксичних конструкцій. Виховувати охайність, увагу.

Методи: словесно – ілюстративні, практичні

Студенти повинні знати:

-   норми правильного каліграфічного письма;

-   принципи побудови зошитів з друкованою основою.

Студенти повинні вміти:

-   виправляти недоліки у своєму письмі;

-   писати букви ІV групи;

-   правильно поєднувати ці літери з іншими у складах і словах;

-   дотримуватися норм каліграфічного письма.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

 

Хід практичного  заняття

І. Теоретичний блок

1.     Зошити для уроків навчання грамоти з друкованою основою.

2.     Зошити для письма і розвитку мовлення.

3.     Норми правильного каліграфічного письма.

4.     Недоліки каліграфічного безвідривного письма.

5.     Методика навчання учнів писати в зошитах і на дошці малі букви ІV групи: с, є, х, ж, е. Дотримання правильного написання елементів букв та їх з’єднань.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати рядкові букви ІІІ групи (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати склади та слова з цими літерами відповідно до норм написання.

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо рядкових букв ІV групи

с – складається з малого лівого півовалу.

Починати писати рядкову букву с слід трохи нижче від верхньої рядкової лінії, ведемо до верхньої лінії, заокруглюємо ліворуч, і ведемо, заокруглюючись, до нижньої рядкової лінії, де знову заокруглюємо праворуч і закінчуємо на середині рядка.

Пишеться під рахунок: і-раз-і.

є – складається з двох елементів: малого лівого півовалу і короткої горизонтальної лінії.

Письмо букви є подібне до написання букви с. Є – це також півовал. Від середини написаного лівого півовалу пишемо коротку горизонтальну лінію (довжина 2мм).

Літера є пишеться під такий рахунок: і-раз-і-два.

х – рядкова літера х складається з правого й лівого півовалів, що торкаються один одного.

Пишуться ці елементи з відривом пера. Спочатку пишемо правий півовал, а потім лівий.

Під такт букву можна писати: і-раз-і-і-два-і.

ж – складається з трьох елементів: малого правого півовалу, короткої прямої похилої лінії зі штрихом вгорі ліворуч, внизу – праворуч і малого лівого півовалу.

Рядкова буква ж починається з правого півовалу. Трохи нижче середини цього елемента ведемо пряму похилу вгору до верхньої рядкової лінії, не відриваючи руки, проводимо вниз, до нижньої рядкової лінії, пряму похилу, потім знову, не відриваючи руки, пишемо похилу лінію, яку не доводимо до верхньої рядкової. Відступивши, пишемо третій елемент, схожий на букву с, який торкається другого елемента.

Під такт: і-раз-і-і-два-і-і-три-і.

е – складається з двох елементів: правого заокруглення і малого лівого півовалу.

Петля рядкової букви е не виходить за межі рядка. Починається вона писатись трохи нижче від середини рядка, ведеться вправо вгору, заокруглюється біля верхньої рядкової лінії вліво і ведеться півовалом вниз до нижньої рядкової лінії, де знову заокруглюється праворуч і закінчується на середині рядка.

Пишеться під рахунок: і-раз-і.

Завдання 2

Написання складів і слів з цими літерами: ха, ах, жи, ож, сл, са, син, сир, сом, сім, ніс, лосі, сіно, місто, ананас, пластилін.

ІV. Пізнавальні сюжети

Перш ніж сісти за роботу, художник – каліграф має внутрішньо підготуватися. Успішному письму сприяють п’ять умов: внутрішня гармонія, прислуховування до власної душі, свіже повітря, добре дібрані папір і туш, непереборне бажання писати.

V. Запитання для самоконтролю

1.     Яке письмо вважається правильним?

2.     Де подані зразки правильного написання букв і цифр?

3.     У чому полягає специфіка каліграфічного письма?

4.     Яким нормам повинно відповідати правильне каліграфічне письмо?


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №8

Тема. Особливості самостійної роботи учнів під час навчання письму. Порядок ведення і перевірки зошитів. Письмо в букварний період. Письмо рукописних букв V та VІ груп.

Мета: познайомити з особливостями самостійної роботи учнів під час письма. Довести до відома студентів нові зразки підписування зошитів та правила виправлення помилок. Формувати технічні навички письма – вміння користуватися правильним способом письма. Розвивати творчі здібності, активність. Виховувати працелюбність.

Методи: словесні, наочні, практичні

Студенти повинні знати:

-   про порядок ведення і перевірки зошитів;

-   обсяг завдань, що задається додому.

Студенти повинні вміти:

-   писати літери V та VІ груп;

-   з’єднувати ці букви у словах і словосполученнях;

-   виправляти всі види помилок в зошитах учнів.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Види завдань на уроках навчання грамоти для самостійного виконання.

2.     Відсутність домашніх завдань для учнів 1 класу у зв’язку з запобіганням перевантаження школярів.

3.     Порядок ведення учнівських зошитів: обкладинка зошита, письмо в зошитах, перевірка зошитів, оцінювання зошитів (3 – 4 клас).

4.     Методика навчання учнів писати в зошитах і на дошці малі букви V групи: у, з, д, в та малі букви VІ групи: ь, ч, к та рос. ъ. Письмо під такт. Письмо складів і слів з цими буквами.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати рядкові букви ІV групи (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати склади та слова з цими літерами відповідно до норм написання.

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо рядкових букв V та VІ груп

у - рядкова буква у складається з короткої прямої лінії, що заокруглюється внизу праворуч і довгої похилої лінії з петлею.

Починаємо писати від верхньої рядкової лінії похилу, доводимо її до нижньої рядкової лінії, заокруглюємо біля неї вправо і ведемо вгору до верхньої рядкової лінії, потім, не відриваючи руки, проводимо довгу пряму похилу вниз до міжрядкової лінії, де вона переходить у петлю, перетинає похилу на нижній рядковій лінії і закінчується на середині рядка.

Під рахунок: раз-і-два-і.

з – має у своєму складі малий правий півовал і довгу пряму похилу лінію із петлею внизу ліворуч.

Рядкову букву з починаємо писати трішки нижче верхньої лінії, ведемо вгору до неї, заокруглюємо праворуч, потім униз і ліворуч, трохи не доводячи до нижньої лінії (1мм), рухом праворуч і вниз описуємо нижній півовал, який, торкнувшись міжрядкової лінії, переходить у петлю. Вона перетинає півовал на нижній рядковій лінії.

Пишеться під рахунок: і-раз-і-два-і.

д – складається з малого лівого овалу і довгої прямої похилої лінії з петлею.

Рядкову літеру д починаємо писати як а, після того, як похилу довели до верхньої лінії, ведемо її вниз до міжрядкової лінії, заокруглюємо на петлю, перетинаємо похилу на нижній рядковій лінії і закінчуємо на середині рядка.

Письмо виконується під такт: і-раз-і-два-і.

в – складається з довгої похилої лінії з петлею вгорі і малого правого овалу.

Починаємо писати рядкову в трохи нижче верхньої рядкової лінії, ведемо з нахилом угору, заокруглюємо вліво на міжрядковій лінії і ведемо пряму похилу вниз, яку заокруглюємо на нижній рядковій лінії на овал, закінчуємо писати там, де починали.

Рахувати потрібно так: і-раз-і-два.

ч – починаємо писати рядкову букву ч трішки нижче від верхньої рядкової лінії невеличкою рисочкою, яку доводимо до верхньої рядкової. Звідти, не відриваючи руки, проводимо невеличку вигнуту лінію, яка закінчується на верхній рядковій лінії. Далі, не відриваючи руки, ведемо похилу вниз до нижньої рядкової лінії, де й заокруглюємо її праворуч.

Літеру пишеться під такий рахунок: і-і-раз-і.

к – рядкова буква к складається з трьох елементів: прямої і двох кривих ліній.

Перший елемент – пряму похилу починаємо писати від верхньої рядкової лінії до нижньої. Другий елемент – крива лінія, яка починається трохи нижче верхньої рядкової лінії, заокруглюється ліворуч, торкаючись її, і ведеться вниз похило, потім вліво до середини першого елемента. Третій елемент починаємо писати від того місця, де робив відхилення вліво другий елемент, заокруглюємо і ведемо вниз пряму похилу, яка на нижній рядковій лінії заокруглюється вправо і закінчується майже на середині рядка.

Пишеться під рахунок: раз-і-два-і-три-і.

ь – написання ь має дві форми: в кінці слова – закрита; з буквами, які починаємо писати від верхньої лінії рядка або трішечки нижче, поєднується за допомогою вигнутої лінії. Починаємо писати букву від верхньої рядкової лінії, ведемо пряму похилу вниз. На нижній рядковій лінії заокруглюємо вправо і пишемо півовал, який на чверть не дістає до верхньої рядкової лінії.

Під такт: раз-і-два.

Завдання 2

Написання складів і слів з цими літерами: ньк, дь, автобус, школа, зозуля, сонечко, клоун, коза, качка, курчата, корова, трамвай, півник, озеро, їжак, веселка, акула, телевізор, дзеркало, листя падає, квіти ростуть, мій брат.

ІV. Запитання для самоконтролю

1.     Чому в 1 класі дітям – шестирічкам не задають домашніх завдань?

2.     Які особливості самостійної роботи учнів?

3.     Чому учнівський зошит вважається дзеркалом, у якому виявляється ставлення учня до навчання?

4.     Які вимоги до ведення зошита?

5.     Яким повинне бути письмо учня в зошиті?

6.     Як учитель повинен здійснювати перевірку зошитів?


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №9

Тема. Порушення у письмі першокласників та шляхи їх подолання. Письмо в букварний період. Письмо великих букв І групи.

Мета: розглянути найпоширеніші порушення, які зустрічаються у письмі першокласників, пам’ятаючи, що вони значною мірою залежать від роботи вчителя. Вчити сумлінному ставленню до роботи. Формувати графічні навички письма – вміння правильно зображувати букви та їх поєднання. Виховувати активність, уникання формалізму в роботі.

Методи: словесно – ілюстративні, практичні

Студенти повинні знати:

-   про найхарактерніші порушення у письмі першокласників;

-   завдання, які ставляться перед учителем у цей період.

Студенти повинні вміти:

-   писати великі літери І групи;

-   писати речення з цими буквами;

-   знаходити порушення у дітей під час письма;

-   попереджати порушення у письмі дітей.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

 

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Найхарактерніші порушення у письмі першокласників:

– «перевертання» елемента, букви або цифри;

– «дзеркальне» зображення букв і цифр;

– напрям написання (не зверху донизу, а навпаки);

– пропуски елементів, їх деформація;

– неправильне розміщення букв у сітці зошита;

– помилки у поєднанні букв між собою.

2.     Причини таких порушень в учнів 1-го класу.

3.     Вимоги до роботи вчителя у цей період.

4.     Методика написання великих букв І групи: Й, Ш, Щ, Ц, Ч. Письмо під такт. Прийоми запобігання і виправлення каліграфічних помилок.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати рядкові букви V та VІ груп (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати склади та слова з цими літерами відповідно до норм написання.

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо великих букв І групи

Й – велика буква Й складається з трьох елементів: довгої прямої похилої лінії із заокругленням вгорі ліворуч, внизу – праворуч, довгої прямої похилої лінії із заокругленням внизу праворуч і короткої горизонтальної вигнутої лінії.

Перший починаємо писати трохи нижче верхньої міжрядкової лінії, ведемо, заокруглюючи праворуч, угору до верхньої лінії, від неї ведемо вниз до нижньої рядкової пряму похилу, де заокруглюємо її праворуч і продовжуємо до верхньої рядкової. Відриваємо руку і починаємо писати другий елемент від верхньої міжрядкової лінії – пряму похилу. Вона поєднується на верхній рядковій з першим елементом і продовжується далі до нижньої рядкової лінії, де заокруглюється праворуч і закінчується на середині рядка. Потім пишеться останній елемент, як і у рядкової й.

Пишемо під такт: і-раз-і-два-і-три.

Ш – велика буква Ш складається з трьох елементів. Пишемо її так, як велику букву Й, але третім елементом буде ще одна пряма похила лінія із заокругленням праворуч до середини рядка.

Пишеться буква під рахунок: і-раз-і-два-і-три-і.

Щ – велика літера Щ пишеться, як велика Ш, але її останнє заокруглення вужче, і пишеться воно, не відриваючи руки, з петлею вниз.

Пишемо під такт: і-раз-і-два-і-три-і-чотири-і.

Ц – перший і другий елементи великої букви Ц пишуться подібно до елементів великої Й, а третій являє собою петлю, як і в рядковій букві ц.

Під такт: і-раз-і-два-і-три-і.

Ч – велика Ч має у своєму складі два елементи. Один із них – похила лінія із заокругленням вгорі та внизу, другий – подовжена пряма, заокруглена внизу.

Починаємо писати літеру нижче верхньої міжрядкової, ведемо вгору, заокруглюємо праворуч, торкаючись міжрядкової лінії, і пишемо пряму похилу до верхньої рядкової. Тут заокруглюємо праворуч і піднімаємось угору до міжрядкової. Не відриваючи руки, ведемо похилу подовжену лінію вниз до нижньої рядкової, де заокруглюємо праворуч і закінчуємо на середині рядка.

Літера пишеться під рахунок: і-раз-і-два-і.

Завдання 2

Написання речень з цими літерами:

Йосип – тракторист. Чорне море.

Циркова вистава почалася.

Читати – багато знати.

Шевченко – геніальний поет.

Щуку бояться карасі та лящі.

ІV. Пізнавальні сюжети

У XVІІІ столітті заняття з каліграфії проводилися так: наставник писав олівцем у зошиті учнів букви, а діти їх наводили чорнилом. Таке навчання забирало багато часу і в учителя, і в учнів, до того ж, діти не засвоювали правил написання літер, а коли опинялися біля дошки, ледве могли впоратися із самостійним письмом.

V. Запитання для самоконтролю

1.     Які найхарактерніші порушення у письмі першокласників відмічають педагоги?

2.     Внаслідок чого вони виникають?

3.     Які головні задачі ставляться перед учителем у цей період?

4.     Який елемент є спільним для великих букв І групи?


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №10

Тема. «Про розроблення єдиних зразків каліграфічного письма цифр, українських і російських букв та їх з’єднань». Рішення Колегії міністерства освіти і науки України від 18 липня 2003 року. Протокол № 8/2 – 19. Письмо в букварний період. Письмо великих букв ІІ групи.

Мета: познайомити студентів з рішенням Колегії міністерства освіти і науки України. Формувати гігієнічні навички письма – правильно сидіти за партою, тримати зошит і ручку тощо. Розвивати усне й писемне мовлення в єдності з розвитком мислення. Виховувати акуратність, уважність.

Методи: наочні, словесні, практичні

Студенти повинні знати:

-   основні технічні характеристики форми рукописних букв;

-   основні технічні характеристики форми цифр.

Студенти повинні вміти:

-   орієнтуватися по лініях графічної сітки зошита № 1;

-   правильно писати великі літери ІІ групи;

-   писати речення з цими буквами;

-   дотримуватися певної відстані між словами.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     «Про розроблення єдиних зразків каліграфічного письма цифр, українських і російських букв та їх з’єднань»:

–       доповідна записка;

–       назви ліній графічної сітки зошита № 1;

–       написання великих букв;

–       написання рядкових букв;

–       написання цифр.

2.     Методика написання великих букв ІІ групи: І, Ї, Г, П, Т, Р, У, Ґ. Дотримання певної відстані між словами в реченні.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати великі букви І групи (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати самостійно речення з вивченими літерами.

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо великих букв ІІ групи

І – велика буква І складається з гострого елемента і подовженої похилої лінії із заокругленням унизу ліворуч. Починаємо писати літеру з гострого елемента трошки нижче від міжрядкової лінії, ведемо похило праворуч вгору до міжрядкової і, не відриваючи руки, пишемо вниз другий елемент – подовжену похилу, яку біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо ліворуч.

Пишеться буква під рахунок: і-раз-і.

Ї – велика буква Ї складається з гострого елемента і подовженої похилої лінії із заокругленням унизу ліворуч і двох крапок. Пишемо її як велику І, потім трохи вище міжрядкової лінії ставляться дві крапки над буквою.

Письмо під рахунок: і-раз-і-два-три.

Г – велика буква Г складається з подовженої похилої лінії із заокругленням унизу ліворуч і верхньої горизонтальної лінії з лівим заокругленням. Перший елемент починаємо писати з міжрядкової лінії, ведемо до нижньої рядкової, заокруглюємо ліворуч. Відриваємо руку і пишемо другий елемент – «шапочку».

Пишеться під рахунок: раз-і-і-два.

П – велика буква П у своєму складі має три прямі із заокругленнями. Перший елемент пишеться як у букви Г. Другий елемент такий, як і перший, тільки із заокругленням вправо, доводимо до середини рядка. Відриваємо руку і пишемо третій елемент – «шапочку», тобто, два перших елемента накриваємо третім.

Під такт: раз-і-два-і-і-три.

Т – велика буква Т складається з трьох прямих із заокругленнями і четвертого елемента – прямої похилої лінії. Перший елемент пишеться як у букви П. Відриваємо руку і пишемо другий елемент – пряму похилу лінію від міжрядкової лінії до нижньої рядкової. Третій елемент такий, як і перший, тільки із заокругленням вправо, доводимо його до середини рядка. Останній елемент ніби накриває три попередні.

Буква пишеться під рахунок: раз-і-два-три-і-і-чотири.

Р – велика буква Р складається з двох елементів: подовженої похилої лінії із заокругленням унизу ліворуч і верхнього півовалу. Перший елемент починаємо писати з міжрядкової лінії, ведемо до нижньої рядкової, заокруглюємо ліворуч. Відриваємо руку і пишемо другий елемент – півовал. Починаємо писати зліва від першого елемента трохи нижче міжрядкової лінії, заокруглюємо, торкаючись міжрядкової лінії, переходимо на правий півовал, трохи менший за лівий.

Пишемо під такт: раз-і-і-два-і.

У – велика У має у своєму складі два елементи. Один із них – похила лінія із заокругленням вгорі та внизу, другий – подовжена пряма, заокруглена внизу праворуч. Перший елемент пишемо як у літери Ч. Не відриваючи руки, ведемо похилу подовжену лінію вниз до нижньої рядкової, де заокруглюємо ліворуч і закінчуємо на середині рядка.

Літера пишеться під рахунок: і-раз-і-два-і.

Ґ – велика буква Ґ складається з подовженої похилої лінії із заокругленням унизу ліворуч і вигнутої лінії. Перший елемент починаємо писати від міжрядкової лінії, ведемо до нижньої рядкової, заокруглюємо ліворуч. Відриваємо руку і пишемо другий елемент – «шапочку».

Пишеться під рахунок: раз-і-і-два.

Завдання 2

Письмо речень з вивченими літерами: У Роксани росли маки. У театрі Тимур і Тарас. Поліна купила пластилін. Ганна і Гнат виростили гладіолуси. Ґава сиділа на ґанку. Їдемо до бабусі. Іванко косив траву, а Інна носила. У лісі вовк, сова, лисиця і їжак.

ІV. Запитання для самоконтролю

1.     З якою метою були розроблені нові єдині зразки каліграфічного письма букв і цифр?

2.     Що спільного у написанні великих букв ІІ групи?


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №11

Тема. Вдосконалення навичок каліграфічного письма в учнів наступних класів початкової школи. Письмо в букварний період. Письмо великих букв ІІІ групи.

Мета: Познайомити студентів з роботою над вмінням каліграфічно писати у 2 – 4 класах. Розкрити різноманітні методи, прийоми і форми в навчанні каліграфії. Продовжити роботу над формуванням навичок самоконтролю. Виховувати бажання мати ґрунтовні знання з каліграфії, тому що цього вимагає специфіка роботи вчителя початкових класів.

Методи: словесно – ілюстративні, практичні

Студенти повинні знати:

-   зміст і форми навчання каліграфії учнів 2 – 4 класів;

-   закономірності розвитку техніки письма у молодшому шкільному віці.

Студенти повинні вміти:

-   писати безвідривно, де потрібно;

-   правильно і каліграфічно писати літери ІІІ групи;

-   дотримуватися норм каліграфічного письма;

-   виправляти помилки відповідно до сучасних вимог письма.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

 

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Зміст та форми навчання каліграфічного письма учнів 2 – 4 класів.

2.     Підготовка учнів до скоропису на уроках мови в 2 класі.

3.     Формування навичок каліграфічного письма в 3 класі.

4.     Закріплення вмінь учнів 4 класу писати каліграфічно.

5.     Методика навчання письма великих букв ІІІ групи: Л, М, А, Я. Письмо слів і речень.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати великі букви ІІ групи (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати самостійно речення з вивченими літерами (не повторювати речення, які писали під час проведення практичного заняття).

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо великих букв ІІІ групи

Л – велика Л подібна до рядкової складом елементів і написанням. Перший елемент цієї літери доводиться до верхньої міжрядкової. Звідти подовженою прямою пишеться другий елемент, який біля нижньої рядкової лінії заокруглюється праворуч.

Під такт: раз-і-два-і.

М – починаємо писати велику літеру, як і малу, трохи вище нижньої рядкової лінії, рухом униз. Заокругливши біля нижньої рядкової праворуч, піднімаємось до верхньої міжрядкової. Потім, не відриваючи руки, проводимо вниз пряму похилу, біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч і ведемо вгору, закінчуємо елемент трохи вище верхньої рядкової лінії. Відриваємо ручку і від верхньої міжрядкової лінії починаємо писати третій елемент – подовжену похилу. Вона поєднується з другим елементом і продовжується до нижньої рядкової, де заокруглюється праворуч.

Пишемо букву під рахунок: раз-і-два-і-три-і.

А – велика буква А складається з трьох елементів: переднього плавного елемента, подовженої похилої із заокругленням унизу і горизонтальної палички.

Починаємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії, рухом униз. Заокругливши біля нижньої рядкової праворуч, піднімаємось до верхньої міжрядкової прямою похилою лінією. Не відриваючи руки, пишемо вниз другий елемент, пряму похилу, яку біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч. Тепер пишемо третій елемент – горизонтальну лінію, яка розташовується на верхній рядковій, перетинаючи два перші елементи.

Пишеться під рахунок: раз-і-два-і-три.

Я – велика літера Я схожа на малу за кількістю складових елементів і формою.

Починаємо писати її, як і рядкову, трохи вище нижньої рядкової, заокруглюємо біля неї і ведемо похилу лінію вгору до верхньої міжрядкової, де заокруглюємо ліворуч і утворюємо овал. Другий елемент починаємо писати від міжрядкової. Ведемо вниз пряму похилу, торкаючись першого елемента, і біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч.

Під такт пишемо: раз-і-два-і-три-і.

Завдання 2

Письмо речень з вивченими літерами:

Ми у мами.

Ліна мила лимон.

Ялина – дерево.

Ялта – місто-порт.

Яків і Ярослав ловили рибу.

Алла ловила метелика.

Ми вчимося гарно писати.

Мама принесла сину ананас.

Ластівки прилітають навесні.

У дівчинки Яринки гарна лялька Яна.

ІV. Пізнавальні сюжети

Розповідають, що Нізам Бухарський водив по паперу… просто пальцем. Але тексти з-під його руки виходили на диво досконалими.

V. Запитання для самоконтролю

1.     Від чого залежить зміст каліграфічних хвилинок на уроках рідної мови?

2.     Який метод є головним у період навчання каліграфічного письма на уроках мови у 3 класі в зошиті з графічною сіткою №3 (ІV чверть)?

3.     Які вимоги до каліграфічного письма передбачені програмою у 4 класі?

4.     Чи потрібно вчителеві робити зразки письма в зошитах учнів у 2 – 4 класах?

5.     Які фактори впливають на формування навичок правильного і каліграфічного письма дітей?


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №12

Тема. Виправлення індивідуальних хиб у почерку. Письмо в букварний період. Письмо великих букв ІV групи.

Мета: оволодіти методами і прийомами каліграфічного письма, гігієнічними вимогами до нього, навчитися аналізувати причини індивідуальних відхилень, що порушують розбірливість і красу почерку, засвоїти способи усунення їх. Виховувати охайність, вміння долати труднощі.

Методи: словесні, наочні, практичні

Студенти повинні знати:

-   різні прийоми письма в період навчання грамоти;

-   основні недоліки у формуванні почерку.

Студенти повинні вміти:

-   каліграфічно писати літери ІV групи;

-   коментувати написання нововивченої букви;

-   коментувати поєднання її з іншими буквами;

-   бачити власні графічні помилки, а також помилки товаришів.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Основні недоліки у формуванні почерку.

2.     Вимоги, яких слід дотримуватися, щоб виправити недоліки в почерку.

3.     Методика навчання учнів писати великі букви ІV групи: О, С, Є, Х, Ж, Ф, Ю.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати великі букви ІІІ групи (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати самостійно речення з вивченими літерами.

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо великих букв ІV групи

О – велика О – один елемент – овал. Починаємо писати трішки нижче міжрядкової, ведемо вгору і заокруглюємо біля міжрядкової, потім ведемо вниз до нижньої рядкової лінії, де знову заокруглюємо вправо і ведемо туди, де починали писати.

Пишеться під рахунок: і-раз-і.

С – форма великої літери подібна до маленької. Це – лівий півовал. Починаємо писати нижче міжрядкової лінії, доводимо до неї, заокруглюємо ліворуч, потім ведемо вниз лівий півовал, який біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч.

Пишемо букву під такт і-раз-і.

Є – велика літера відрізняється від рядкової розміром. Її починаємо писати нижче міжрядкової, заокруглюємо ліворуч біля неї, потім ведемо вниз лівий півовал до нижньої рядкової, заокруглюємо праворуч і закінчуємо близько середини рядка. Від середини першого елемента пишемо коротку горизонтальну пряму.

Літера пишеться під рахунок: і-раз-і-два.

Х – велика літера за своєю формою подібна до малої, має у своєму складі два півовали: правий і лівий. Починаємо писати правий півовал нижче верхньої міжрядкової, піднімаємось вгору, заокруглюючи елемент вправо під міжрядковою і опускаємось до нижньої рядкової, де заокруглюємо ліворуч. Лівий півовал починаємо писати під міжрядковою лінією, піднімаємось до неї, заокруглюємо ліворуч, потім ведемо вниз лівий півовал, біля нижньої рядкової заокруглюємо елемент праворуч.

Під такт: і-раз-і-і-два-і.

Ж – велика літера Ж складається з таких самих трьох елементів, що і рядкова. Різниця – у розміщенні цих елементів у сітці зошита. Починаємо писати правий півовал нижче верхньої міжрядкової, піднімаємось вгору, заокруглюючи елемент вправо під міжрядковою і опускаємось до нижньої рядкової, де заокруглюємо ліворуч і закінчуємо трохи вище її. Другий елемент починаємо писати трохи нижче середини першого елемента прямою похилою лінією, доводимо її до верхньої міжрядкової. Не відриваючи руки, опускаємо пряму похилу до нижньої рядкової і звідси знов похило вгору ведемо лінію, яка закінчується трохи вище верхньої рядкової лінії. Потім, відступивши трохи, пишемо третій елемент. Починаємо писати нижче міжрядкової лінії, доводимо до неї, заокруглюємо ліворуч, потім ведемо вниз лівий півовал, який біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч і закінчуємо близько середини рядка.

Пишеться ця буква під рахунок: і-раз-і-і-два-і-і-три-і.

Ф – велика літера Ф складається з трьох елементів: двох овалів та подовженої похилої із заокругленням вгорі ліворуч. Починаємо писати літеру трішки нижче верхньої міжрядкової, піднімаємось угору, заокруглюючи ліворуч, опускаємось вниз до верхньої рядкової і повертаємо праворуч, де поєднуємо із початком написання елемента. Другий елемент починаємо писати від міжрядкової лінії вниз. Ведемо пряму похилу, яку біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо ліворуч. Потім починаємо писати третій елемент – овал. Пишемо його від другого елемента, заокруглюючи вправо вгору до міжрядкової, далі ведемо заокруглену лінію вниз до верхньої рядкової, де повертаємо ліворуч і закінчуємо, сполучившись із другим елементом.

Літеру можна зображувати під такт: і-раз-і-два-і-і-три-і.

Ю – складається з чотирьох елементів. Починаємо писати гострий елемент трохи нижче верхньої міжрядкової. Ведемо його похило вгору до міжрядкової. Звідси проводимо вниз похилу подовжену пряму, яка біля нижньої рядкової заокруглюється ліворуч. Третій елемент починається від середини другого і ведеться горизонтально праворуч. Останній елемент – овал. Початок його – під міжрядковою лінією. .пишемо овал так, щоб торкнутись третього елемента.

Письмо під рахунок: і-раз-і-два-і-три-і.

Завдання 2

Письмо речень з вивченими літерами:

Он Семен і Сергій. Іван Франко – письменник. Федір живе в Житомирі. Харків і Херсон – міста. Хліб – усьому голова! Хто написав книгу «Єдина в світі»? Євген співає, малює, майструє і грає на скрипці.

V. Запитання для самоконтролю

1.     Яких суттєвих графічних помилок припускаються учні першого класу?

2.     Яким чином можна виправити ці недоліки?

3.     Що лежить в основі написання літер ІV групи?


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №13

Тема. Нетрадиційний підхід до навчання школярів каліграфічного письма. Письмо букв в букварний період. Письмо великих букв ІV та V груп.

Мета: забезпечити належне оволодіння основами методичних знань і вмінь з каліграфії, необхідних для активної професійної та суспільної діяльності майбутніх вчителів. Розглянути фрагменти уроків навчання грамоти з використанням творчих завдань. Виховувати охайність під час письма.

Методи: наочні, практичні, словесні

Студенти повинні знати:

-   про шляхи усунення труднощів під час письма.

Студенти повинні вміти:

-   правильно писати великі літери ІV та V груп;

-   поєднувати ці букви у словах та реченнях.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Шляхи усунення труднощів під час навчання письму шестирічок.

2.     Вимоги вчителя до власних дій.

3.     Формування графічних навичок під час письма на дошці і в зошитах.

4.     Становлення каліграфічного почерку. Тренувальні вправи.

5.     Методика навчання письма великих букв ІV та V груп: Н, К, Б, В, Д, З, Е.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати великі букви ІV групи (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати самостійно речення з вивченими літерами (не повторювати речення, які писали під час проведення практичного заняття).

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Н – складається з гострого елемента, подовженої похилої лінії із заокругленням унизу ліворуч і подовженої похилої з петлею вгорі та заокругленням праворуч унизу. Починаємо писати нижче міжрядкової лінії прямою паличкою, ведемо вгору до міжрядкової лінії, далі – вниз прямою похилою, яка біля нижньої рядкової лінії заокруглюється ліворуч. Потім пишемо третій елемент, який починається на місці перетину верхньої рядкової лінії і другого елемента Н, він пишеться похило вгору і переходить у петлю, яку ми заокруглюємо ліворуч, торкаючись міжрядкової лінії і спускається прямою похилою до нижньої рядкової, де заокруглюється праворуч.

Буква пишеться під рахунок: і-раз-і-і-два-і.

К – складається з чотирьох елементів: гострого елемента, подовженої прямої і двох кривих. Починаємо писати трохи нижче міжрядкової лінії короткою прямою, доводимо її до міжрядкової лінії і, не відриваючи руки, ведемо вниз подовжену пряму похилу, яка біля нижньої рядкової лінії заокруглюється ліворуч. Наступний елемент починається трошки нижче міжрядкової, біля неї заокруглюється вліво і ведеться похило вниз, не доходячи до верхньої рядкової лінії, повертає вліво до першого елемента. Звідси починається четвертий елемент, який пишеться по третьому до того місця, де третій піднімається вгору, а цей елемент опускається вниз прямою похилою до нижньої рядкової, де й заокруглюється праворуч.

Під такт: і-раз-і-і-два-і-і-три-і.

Б – складається з трьох елементів: подовженої похилої із заокругленням унизу ліворуч, горизонтальної палички з лівим заокругленням, і правого півовалу. Пишемо від верхньої міжрядкової лінії подовжену похилу, яку ведемо до нижньої рядкової і заокруглюємо ліворуч. Другий елемент починаємо писати трохи нижче міжрядкової заокругленням ліворуч і вгору до міжрядкової і далі по ній. Третій елемент починається майже посередині першого, заокруглюється вгору праворуч і вниз до нижньої рядкової. Внизу заокруглюємо близько першого елемента.

Ця літера пишеться під такий рахунок: раз-і-і-два-і-три-і.

В – складається з трьох елементів: подовженої похилої із заокругленням унизу ліворуч і двох правих півовалів. Починаємо писати від верхньої міжрядкової лінії подовжену похилу, яку ведемо до нижньої рядкової і заокруглюємо ліворуч. Другу частину починаємо зліва від першого елемента, заокруглюємо під міжрядковою лінією праворуч на півовал, який закінчується вище верхньої рядкової лінії заокругленням ліворуч. Не відриваючи ручки, пишемо більший нижній півовал, який торкається нижньої рядкової і заокруглюється ліворуч.

Пишемо букву під такт: раз-і-і-два-і-і-три-і.

Д – складається з трьох елементів: подовженої похилої, лежачої петлі та правого великого півовалу. Починаємо писати від верхньої міжрядкової похилу пряму, біля нижньої рядкової заокруглюємо ліворуч угору, потім праворуч і вниз, описуючи петлю. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо вгору, описуючи великий півовал, що торкається верхньої міжрядкової і закінчується нижче міжрядкової лінії зліва від першого елемента.

Під такт пишемо: раз-і-два-і-три.

З – має два правих півовали. Верхній починається трохи нижче міжрядкової, піднімається вгору і заокруглюється праворуч, спускається заокругленням майже до верхньої рядкової, заокруглюється вліво і тут же повертається назад на нижній півовал, який торкається нижньої рядкової і закінчується заокругленням вліво.

Велика З пишеться під такт: і-раз-і-два-і.

Е - велика Е має два лівих півовали. Під міжрядковою лінією описуємо верхній півовал, який закінчуємо над верхньою рядковою лінією, не заокруглюючи вгору. Безвідривно рухом ліворуч і вниз описуємо більший нижній півовал, який торкається нижньої рядкової лінії.

Велика З пишеться під такт: і-раз-і-два-і.

Завдання 2

Письмо речень з вивченими літерами: Джерельна вода чиста. Книгу написала Наталя Забіла. Весна прийшла. Київ заснував князь Кий. Букви у букварі. Зіна з татом у зоопарку. Екскурсія вдалася. Ніна, Юля і Денис носять воду.

ІV. Запитання для самоконтролю

1.     Які труднощі виникають у шестирічок під час навчання письму і як їх усунути?

2.     Які нетрадиційні шляхи повинен знайти вчитель, щоб навчити дітей писати каліграфічно?


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №14

Тема. Шляхи подолання психологічних бар’єрів під час навчання письма. Написання арабських цифр. Запис прикладів.

Мета: вчити аналізувати причини індивідуальних відхилень у письмі, що порушують розбірливість і красу почерку. Освоїти способи їх усунення. Передати позитивний досвід навчання каліграфії в початковій школі. Вчити будувати уроки письма під час навчання грамоти та оволодіти методикою проведення каліграфічних хвилин у 2 – 4 класах. Виховувати дисциплінованість, акуратність.

Методи: словесні, наочні, практичні

Студенти повинні знати:

-   що поєднує в собі готовність дитини до школи;

-   за допомогою яких вправ можна досягти зняття емоційної напруженості й тривожності під час письма.

Студенти повинні вміти:

-   готувати учнів до написання цифр;

-   правильно писати арабські цифри;

-   записувати приклади з ними;

-   дотримуватися правил письма у зошиті.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

 

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Психологічна готовність дитини до школи.

2.     Формування навичок письма – одне з найважливіших завдань початкової школи.

3.     Психологічна допомога учням для зняття перешкод, викликаних невдачами під час письма.

4.     Комплекс вправ з метою формування в дитини інтересу до процесу письма.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати великі букви ІV та V груп (по одному рядку кожну літеру).

Завдання 2

Написати самостійно речення з вивченими літерами (не повторюючи речення, які писали під час проведення практичного заняття).

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо цифр 0 – 4 (цифри пишуться під нахилом 65° заввишки в одну клітинку)

0(нуль) – великий лівий овал.

Починаємо писати трохи нижче верхнього правого кута клітинки, заокруглюємо ліворуч, пишемо до середини нижньої сторони клітинки і піднімаємось до початку написання цифри.

1(один) – складається з короткої і довгої похилих ліній.

Перший елемент (коротка похила лінія) пишеться трохи вище середини клітинки до правого верхнього кута, звідти продовжуємо вниз довгу пряму похилу до середини нижньої сторони клітинки.

2(два) – складається з верхнього правого заокруглення, довгої прямої похилої лінії та хвилястої горизонтальної лінії.

Починається вище середини клітинки, заокруглюється вгору праворуч до верхньої сторони клітинки і переходить у малий правий півовал, що продовжується похилою довгою прямою до середини нижньої сторони клітинки. Від неї пишеться горизонтальна хвиляста лінія праворуч до нижнього кута клітинки.

3(три) – складається з двох малих правих півовалів.

Перший елемент пишеться вище середини клітинки, заокруглюється вгору праворуч до верхньої сторони клітинки і переходить у малий правий півовал, що прописується вниз до середини клітинки. Від нього безвідривно пишеться більший півовал, який, торкаючись середини нижньої лінії, заокруглюється ліворуч трохи вище від неї.

4(чотири) – складається з короткої прямої похилої лінії, короткої горизонтальної лінії та довгої прямої похилої лінії.

Від середини верхньої сторони клітинки пишеться вниз ліворуч коротка пряма похила лінія, яку ведемо нижче середини клітинки. Далі, не відриваючи руки, пишеться горизонтальна пряма лінія праворуч, яка не доводиться до правої вертикальної сторони. Від верхнього правого кута вниз проводиться довга пряма похила лінія до середини нижньої сторони клітинки, торкаючись другого елемента цифри.

Завдання 2

Письмо прикладів з вивченими цифрами:

0+2=2 3+1=4 2+2=4 40−30=10

4−3=1 3−2=1 3−0=3 20+20=40

4−2=2 3−1=2 4−1=3 30−10=20

ІV. Пізнавальні сюжети

Лікарі з Гонконгу радять для профілактики стресів займатися каліграфією. Виводячи ієрогліфи чи букви, людина заспокоюється, частота пульсу зменшується.

V. Запитання для самоконтролю

1.     Які психологічні чинники стають причиною неуспішності першокласників?

2.     Коли і як треба готувати руку дитини до письма?

3.     Які вправи можна запропонувати дітям з метою формування в них інтересу до процесу письма?


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №15

Тема. Каліграфічні хвилинки. Написання арабських цифр. Запис прикладів у зошитах з графічною сіткою № 5.

Мета: дати майбутнім вчителям знання, необхідні для навчання учнів каліграфічного письма, підготовки до каліграфічних хвилинок. Розвивати вміння граматично правильно, точно і змістовно висловлювати свої думки у писемній формі. Розвивати уміння слухати й бачити, писати. Виховувати інтерес до занять з каліграфії.

Методи: словесно – ілюстративні, практичні

Студенти повинні знати:

-   методику проведення каліграфічних хвилинок;

-   обсяг каліграфічних хвилинок.

Студенти повинні вміти:

-   розробляти каліграфічні хвилинки для учнів;

-   правильно їх поєднувати з метою уроку;

-   писати арабські цифри;

-   виправляти помилки у написанні цифр.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Методика проведення каліграфічних хвилинок.

2.     Час проведення каліграфічних хвилинок.

3.     Обсяг каліграфічних хвилинок у 2 – 4 класах.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати цифри 1 – 4 (по одному рядку кожну цифру).

Завдання 2

Написати приклади з цими цифрами, дотримуючись норм письма у зошитах з графічною сіткою №5.

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо цифр 5 – 9 (цифри пишуться під нахилом 65° заввишки в одну клітинку)

5(п’ять) – складається з короткої прямої похилої лінії, правого півовалу та дугоподібної лінії.

Коротка пряма похила лінія пишеться від середини верхньої сторони клітинки і закінчується трохи лівіше середини клітинки. Далі, не відриваючи руки, пишемо правий півовал так, щоб він не торкався правої сторони клітинки, і заокруглюємо ліворуч ближче до нижнього лівого кута. Вгорі від першого елемента пишеться дугоподібна лінія до верхнього правого кута.

6(шість) – складається з великого лівого півовалу та малого овалу.

Ширина цифри вгорі та внизу однакова. Починається нижче правого верхнього кута від правої сторони клітинки, робимо заокруглення ліворуч, що переходить у лівий півовал, який на нижній стороні клітинки переходить у малий правий овал, що з’єднується ліворуч з першим елементом вище середини клітинки.

7(сім) – складається з хвилястої горизонтальної лінії, довгої прямої похилої лінії та короткої горизонтальної лінії.

Починається трохи нижче середини верхньої сторони клітинки хвилястою горизонтальною лінією праворуч до верхнього кута. Потім, не відриваючи руки, пишеться вниз довга пряма похила лінія до середини нижньої сторони клітинки. Посередині другого елемента проводиться горизонтальна лінія симетрично з двох сторін.

8(вісім) – складається з верхнього і нижнього півовалів.

Починати можна двома способами: як написання цифри 2 або цифри 6. Нижній овал торкається середини нижньої сторони клітинки.

9(дев’ять) – складається з малого лівого овалу та великого правого півовалу.

Ширина цифри вгорі та внизу однакова. Починається малий лівий овал нижче правого верхнього кута від правої сторони клітинки із заокругленням вгору ліворуч, що переходить у лівий малий овал нижче середини клітинки і піднімається вгору до зустрічі з його початком та, не відриваючи руки, опускається вниз, створюючи великий правий півовал так, щоб він торкнувся середини нижньої сторони клітинки, заокруглюючись внизу ліворуч.

Завдання 2

Письмо прикладів з вивченими цифрами:

5+7=12 6+9=15 9+8=17 70+30=100

18−9=9 11−5=6 14−5=9 50+90=140

16−8=8 13−6=7 19−6=13 80−20=60

ІV. Пізнавальні сюжети

За часів англійської королеви Єлизавети ІІ Дональд Джексон, писар королівської канцелярії, скористався для письма не зовсім звичним матеріалом. Умочивши ложечку в чашку з кавою, він бездоганним почерком написав на скатертині невеличкий текст. Цим він довів, що справжній каліграф може продемонструвати свою майстерність за будь-яких умов!

ІV. Запитання для самоконтролю

1.     Як методично правильно треба проводити каліграфічні хвилинки?

2.     На якому етапі уроку їх слід давати дітям?

3.     Які за обсягом вони повинні бути?


ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ №16

Тема. Каліграфічні хвилинки. Письмо в післябукварний період. Письмо під диктовку тексту, списування.

Мета: дати майбутнім вчителям знання, необхідні для навчання учнів каліграфічного письма, підготовки до каліграфічних хвилинок. Розвивати вміння граматично правильно, точно і змістовно висловлювати свої думки у писемній формі. Розвивати уміння слухати й бачити, писати. Виховувати інтерес до занять з каліграфії.

Методи: словесні, наочні, практичні

Студенти повинні знати:

-   методику проведення каліграфічних хвилинок;

-   тривалість проведення каліграфічних хвилинок.

Студенти повинні вміти:

-   розробляти каліграфічні хвилинки для учнів;

-   правильно їх поєднувати з метою уроку;

-   писати арабські цифри;

-   виправляти помилки у написанні цифр.

Література: № 2, № 3, № 4, № 10, № 11, № 14

Хід практичного заняття

І. Теоретичний блок

1.     Тривалість проведення каліграфічних хвилинок.

2.     Каліграфічні хвилинки – органічна частина структури уроку.

ІІ. Самостійна робота

Завдання 1

Написати цифри 5 – 9 (по одному рядку кожну цифру).

Завдання 2

Написати приклади з цими цифрами, дотримуючись норм письма у зошитах з графічною сіткою №5.

ІІІ. Практичний блок

Завдання 1

Письмо під диктовку

Школа

Наша школа велика й гарна. Тут багато класних кімнат. У класі ми вчимося читати, писати й рахувати.

В школі великі й світлі коридори, актовий та спортивний зали. Під час перерви ми граємось, розмовляємо, ходимо до їдальні. У шкільній бібліотеці беремо книжки для читання.

Завдання 2

Списування з друкованого тексту

Ми з дитинства навчаємося мови. Не залишайте цього потрібного для думки заняття і далі. Хай мова викликає подив і зачарування. Але надовго не зупиняйтесь у зачаруванні. Проникайте своєю допитливістю в механізм її дії.

Юний друже! Мова веде тебе на вершини знань і відчиняє двері до духовної скарбниці людства. Вона – твій найкращий друг, наставник і постійний порадник.

ІV. Запитання для самоконтролю

1.     Скільки часу відводиться на каліграфічні хвилинки в 2 – 4 класах?

2.     Чому досвідчені вчителі вважають каліграфічні хвилинки важливою частиною структури уроку.

mooCow mooCow mooCow
mooCow